Poziv za radionicu

VIRTUAL WORKSHOP ON TIME SERIES DESING TO ESTIMATE SHORT TERM EFFECTS OF ENVIRONMENTAL HEALTH RISK FACTORS IN THE EASTERN MEDITERRANEAN AND MIDDLE EAST (EMME) Monday, October 11th 2021, 12:30 to 14:30, Central European Summer Time (CEST)

Više

Poziv za učešće u seriji vebinara u okviru istraživačkog programa East-West-Dialogue

U okviru DAAD projekta koji Departman za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštitu na radu Fakulteta tehničkih nauka realizuje sa SRH Hochschule Heidelberg, od 08.09. – 07.12.2021. biće organiziovana serija vebinara.

Više

Poziv za učešće na DIGITALNOJ KONFERENCIJI u okviru projekta Democratia - Aqua – Technica II

U okviru DAAD projekta Democratia - Aqua – Technica II koji Departman za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštitu na radu Fakulteta tehničkih nauka realizuje sa SRH Hochschule Heidelberg, od 23 – 24.09.2021. biće organiziovana druga digitalna konferencija: „Održivo upravljanje vodnim resursima u cilju promocije smanjenja regionalnih i lokalnih sukoba u distribuciji”

Više

Serija webinara o zagađenju vazduha i zdravlju u Jugoistočnoj Evropi

Institut Health Effects organizuje seriju online seminara u vezi sa zagađenjem vazduha i uticajem na zdravlje stanovništva Jugoistočne Evrope. Detaljne informacije o prvom seminaru koji se održava 1. oktobra 2021. godine.

Više

Poseta Departmanu za javno zdravlje Univerziteta u Kopenhagenu u okviru Projekta LiBAir

U periodu od 29. juna do 4. jula 2021. godine, u okviru naučnoistraživačkog Projekta pod nazivom Role of human exposure assessment in air quality management: links between risk factor and health outcomes (LiBAir, evidencioni broj 6461896), realizovana je poseta Departmanu za javno zdravlje Univerziteta u Kopenhagenu.

Više

Obaveštenje za kandidate koji su konkurisali na studijski program Inženjerstvo zaštite na radu

Poštovani budući studenti, S obzirom na to da je broj zainteresovanih kandidatata za upis na studijski program Inženjerstvo zaštite na radu veći od raspoloživog broja mesta, obaveštavamo Vas da su prve dve godine ovog programa identične kao i na programu Inženjerstvo zaštite životne sredine, gde ima više mesta za upis. Upisom na studijski program Inženjerstvo zaštite životne sredine, nakon prve ili druge godine imate mogućnost da se prebacite na Inženjerstvo zaštite na radu bez razlike ispita i redovno nastavite studiranje. Ukoliko imate pitanja u vezi sa studijskim programima Inženjerstvo zaštite na radu i Inženjerstvo zaštite životne sredine možete se obratiti email: ftnzastita@uns.ac.rs

Više

Pročitajte šta o mogućnostima usavršavanja u inostranstvu kažu naši diplomirani studenti Srđana i Sabolč

Zovem se Srđana Kolaković i osnovne i master studije završila sam na Departmanu za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu, a zatim sam završila još jedne master studije iz oblasti tretmana otpadnih voda na Univerzitetu u Firenci, Italija. Na master studijama sam se usmerila na oblast upravljanje i tretman otpadnih voda koja je samo jedna od oblasti za koju studenti mogu da se opredele pohađajući izborne predmete.

Više

Obeležavanje svetskog dana zaštite životne sredine i događaj "in memoriam" prof. dr Milana Dimkića

U petak 04.06.2021. u prostorijama Fakulteta tehničkih nauka povodom Svetskog dana zaštite životne sredine i zahvaljujući podršci Uprave Fakulteta tehničkih nauka i Direktora Departmana za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštitu na radu, Prof. dr Dejana Ubavina, održan je skup i događaj „in memoriam“ profesora Milana Dimkića, kao i povodom objavljivanja međunarodne monografije "Alluvial Aquifer Processes".

Više

Konkursi za upis na osnovne, master, specijalističke i doktorske studije

Fakultet tehničkih nauka objavljuje Konkurs za upis studenata u I godinu osnovnih akademskih/strukovnih, master akademskih/strukovnih, specijalističkih akademskih i doktorskih akademskih studija za školsku 2021/22. godinu.

Više

Naučno istraživačka delatnost na Departmanu za IZŽS i ZNR

Istraživač saradnik i student doktorskih studija M.Sc Nikolina Tošić sa Departmana za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu, bavi se upravljanjem otpadom. Predmet istraživanja doktorske disertacije Nikoline Tošić je rаzvој inоvаtivnе mеtоdе zа еvаluаciјu kvаlitеtа uprаvlјаnjа оtpаdоm primеnоm аnаlizе tоkоvа mаtеriјаlа i supstаnci.

Više

Primena “Internet of Things” tehnologije u oblasti monitoringa kvaliteta vazduha low cost senzorima

Evropski gradovi, kao i mnogi drugi gradovi širom sveta, suočavaju se sa ozbiljnim izazovima u rešavanju problema zagađenja vazduha. Kvalitet vazduha se dominantno opisuje sa pet polutanata - ugljendioksid (CO2), ugljenmonoksid (CO), ozon (O3), azotdioksid (NO2) i suspendovane čestice (PM).

Više

17. letnja škola RECETOX centra, Univerzitet Masarik, Brno, Češka

RECETOX centar, univerziteta Masarik u Brnu organizuje besplatnu letnju školu "Social and Environmental Epidemiology", online preko MS Teams platforme.

Više

Tid(y)Up projekat - uzorkovanje mikroplastike

U okviru Interreg Tid(y)Up projekta organizovana trodnevna kampanja uzorkovanja mikroplastike na rekama Dunav i Tisa

Više

Naučno istraživačka delatnost na Departmanu za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu

Istraživač saradnik i student doktorskih studija MSc Sonja Dmitrašinović sa Departmana za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu, bavi se aerozagađenjem. Predmet istraživanja doktorske disertacije Sonje Dmitrašinović je prostorna i vremenska varijabilnost koncentracija finih čestica PM2.5 u ambijentalnom vazduhu, na urbanom području opštine Novi Sad.

Više

SWARM Projekat

Departman za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu sa kolegama sa Departmana za građevinarstvo uključeno je u realizaciju Erasmus plus projekta Strengthening of master curricula in water resources management for the Western Balkans HEIs and stakeholders – SWARM.

Više

Virtuelna letnja škola “Hazardous substances“

Dragi studenti, Tradicionalna letnja škola pod nazivom “Hazardous substances“ koja se održava u okviru CEEPUS mreže “Training and research in environmental chemistry and toxicology“  u periodu od 03.-17.05.2021. godine biće realizovana u nešto drugačijem, virtuelnom formatu. U okviru letnje škole očekuje vas sadržajan program i interesantna predavanja sa fokusom na opasne materije u životnoj sredini. Detaljniji program, satnicu, kao i teme koje će biti obrađivane možete videti na priloženoj slici.

Više

DAAD DEMOCRATIA-AQUA-TECHNICA projekat

Departman za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštitu na radu Fakulteta tehničkih nauka tokom 2021. godine realizuje sa SRH Hochschule Heidelberg DAAD projekat pod nazivom Democratia - Aqua - Technica II. Projekat predstavlja nastavak Democratia - Aqua – Technica projekta koji finansira DAAD, budžetom federalnih sredstava Ministarstva spoljnih poslova Savezne Republike Nemačke. Fokus projekta usmeren je ka inovativnim konceptima tehničkih rešenja za održivo upravljanje vodnim resursima i promociji smanjenja regionalnih i lokalnih konflikata pri angažovanju civilnog društva.

Više

Stručna poseta Budimpešti u okviru Tid(y)Up projekta

U okviru projekta Tid(y)Up predstavnici Departmana su u periodu od 14. do 16.04.2021. godine posetili Budimpeštu sa ciljem učestvovanja u projektnim aktivnostima vezanim za uzorkovanje mikroplastike u reci Dunav

Više

Monografija "ALLUVIAL AQUIFER PROCESSES"

Sa posebnim zadovoljstvom Vas obaveštavamo da je renomirana međunarodna izdavačka kuća “IWA Publishing”  izdala Monografiju pod naslovom: “Alluvial Aquifer Processes” – PROCESI U ALUVIJALNIM AKVIFERIMA.

Više

Iskoraci zelenih tehnologija, program „Dokaz koncepta“ Fonda za inovacionu delatnost Republike Srbije

Principi zelene hemije i inženjerstva podrazumevaju dizajniranje hemijskih proizvoda i projektovanje tehnoloških procesa kojima se smanjuje ili eliminiše upotreba i nastajanje opasnih supstanci.

Više

Naučno istraživačka delatnost na Departmanu

Zagađenje vazduha postaje sve veća pretnja zdravlјu stanovništva i ekosistema u urbanim sredinama. Polutanti koji najviše zabrinjavaju predstavljaju čestice prečnika u opsegu 1-10 µm. Ove čestice mogu sadržati vezana toksična jedinjenja poput teških metala i policikličnih aromatičnih uglјovodonika, a zahvaljujući malim dimenzijama omogućavaju njihovu efikasnu isporuku respiratornom sistemu i krvotoku.

Više

Alumni klub #ZaštitaFTN Sandra Baljak

Zovem se Sandra Baljak, radim u kompaniji Grundfos Srbija d.o.o. u Inđiji, kao praktikant zaštite životne sredine. Završila sam osnovne studije 2016. godine i master studije 2019. godine, smer Inženjerstvo zaštite životne sredine.

Više

Konkurs DBU fondacije

Nemačka fondacija za životnu sredinu (Deutsche Bundesstiftung Umwelt - DBU) objavljuje informaciju o stalno otvorenom konkursu za stipendije za praksu ili istraživački boravak u trajanju od 6 do 12 meseci u organizacijama u Nemačkoj (univerziteti, instituti, ministarstva, nevladine organizacije, privatne kompanije).

Više

Alumni klub #ZaštitaFTN Ivana Galić

Moje ime je Ivana Galić. Zaposlena sam na poziciji Referent za BZR i ZOP u kompaniji „Energotehnika Južna Bačka“ d.o.o. iz Novog Sada, koja se bavi izgradnjom i održavanjem elektroenergetskih postrojenja svih naponskih nivoa, proizvodnje energije i opreme za strane i domaće klijente. Završila sam osnovne studije na smeru Inženjerstvo zaštite životne sredine u novembru 2017. godine, a master studije na istom u oktobru 2020. godine.

Više

Projekat Biogas initiative

Projekat Biogas initiative je deo Evropske klimatske inicijative (European Climate Initiative– EUKI), čiji je cilj da podstiče očuvanje klime kroz sprečavanje emisija gasova staklene bašte.

Više

Poziv za učešće na konferenciji "World Water Day"

Poziv za učešće na digitalnoj konferenciji "World Water Day" koja će se održati u ponedeljak 22. marta na Svetski dan voda.

Više

Realizacija Projekta LiBAir na Departmanu za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu

U decembru 2020. godine između Fakulteta tehničkih nauka i Fonda za nauku Republike Srbije potpisan je Ugovor o finansiranju realizacije naučnoistraživačkog Projekta pod nazivom Role of human exposure assessment in air quality management: links between risk factor and health outcomes (LiBAir, evidencioni broj 6461896), u okviru Programa saradnje srpske nauke sa dijasporom: Vaučeri za razmenu znanja. Projektni tim sa Fakulteta tehničkih nauka čine prof. dr Jelena Radonić, rukovodilac Projekta, prof. dr Maja Turk Sekulić, dr Dragan Adamović, vanredni profesor, dr Zoran Čepić, docent, i dr Maja Brborić, istraživač saradnik.

Više

Upis 2021

Izmena načina polaganja prijemnog ispita za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija za studijske programe Inženjerstvo zaštite životne sredine i Inženjerstvo zaštite na radu.

Više

Učesnici TidyUp projekta iz Mađarske sprečili širenje talasa zagađenja na reci Tisi

Početkom godine kao posledica velikih količina padavina, došlo je do izlivanja pritoka reke Tise u Ukrajini i Rumuniji što je prouzrokovalo pojavu talasa kontaminacije na jednoj od najzagađenijih Evropskih reka. Nevladine organizacije i lokalne ustanove iz sektora za upravljanje vodama u Mađarskoj radile su na prevenciji pojavljivanja zagađenja i u Srbiji.

Više

Gostovanje prof. dr Dragana Adamovića i istraživača pripravnika Veselina Bežanovića na Radio-televiziji Vojvodine

U emisiji Them Rromano, 02.02.2021. godine, gostovali su vanr. prof. dr Dragan Adamović i istraživač pripravnik Veselin Bežanović

Više

Konkurs za angažovanje Stručnjaka za zaštitu životne sredine

Konkurs za angažovanje Stručnjaka za zaštitu životne sredine i socijalna pitanja

Više

European Climate Initiative (“EUKI”) 2020

Obaveštavamo vas da je Fakultetu tehničkih nauka odobren projekat u okviru European Climate Initiative (“EUKI”) 2020, instrumenta za projektno finansiranje od strane Nemačkog saveznog ministarstva za životnu sredinu, očuvanje prirode i nuklearnu bezbednost (BMU), pod nazivom Initiative on small biogas facilities for manure to attain GHG mitigation in agriculture (Biogas initiative).

Više

INTERREG DTS Tid(y)Up projekat

Departman za IZŽS učesnik novog EU projekta Tid(y)Up u okviru INTERREG Dunavskog transnacionalnog programa

Više

Nastavak aktivnosti SENVIBE projekta

Pozivamo vas da uzmete aktivno učešće u planiranim aktivnostima

Više

Projekat H2020_Insurance

Departman za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu učestvuje, kao koordinator za Srbiju, u realizaciji projekta H2020_Insurance, koji je ujedno prvi razvojno-istraživački projekat koji je Fakultet tehničkih nauka dobio iz poziva Evropske komisije za Istraživanje i inovacije (Horizon 2020 I The EU Framework Programme for Research and Innovation).

Više

Nemanja Stanisavljević govori za Magazin energetskog portala

Intervju sa Nemanjom Stanisavljevićem za Magazin energetskog portala

Više

Osnovnoškolci ponovo u poseti Departmanu za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu

Učenici IV-5, učiteljice Sofija Babić, iz osnovne škole „Jovan Popović“ u Novom Sadu, bili su gosti Departmana za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu

Više

Učenici Osnovne škole „Jovan Popović" na nastavi na Departmanu za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu

Učenici II-1 razreda, Osnovne škole „Jovan Popović“, prisustovali su 26. februara 2020. godine vanučioničkoj nastavi iz predmeta Svet oko nas na Departmanu za Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu

Više

Rezultati konkursa za odlazak na stručnu ekskurziju u Nemačku

Sponsored by the DAAD with funds from the German Federal Foreign Office (AA)

Više

Besplatna pripremna nastava za polaganje prijemnog ispita

Pripremna nastava biće realizovana tokom tri subote (25.04, 9.05. i 16.05.2020.) u trajanju 9h - 11h na Fakultetu tehničkih nauka.

Više

Poziv na stručnu ekskurziju u Nemačku

Sponsored by the DAAD with funds from the German Federal Foreign Office (AA)

Više

Prvi Radni sastanak studenata doktorskih studija DIFENEW 2019

U Decembru održan prvi radni sastanak studenata doktorskih studija DIFENEW SWM.

Više

Dve decenije postojanja studijskog programa inženjerstva zaštite životne sredine

06. decembra 2019. godine održana je svečanost povodom 20 godina postojanja studijskog programa inženjerstva zaštite životne sredine na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.

Više

Stručna poseta fabrici Tarkett, Bačka Palanka

18.12.2019. stručna poseta fabrici Tarkett iz Bačke palanke za studente završnih godina

Više

Poseta studenata preduzeću JKP Vodovod i kanalizacija Novi Sad

Studenti master akademskih studija Inženjerstvo zaštite životne sredine posetili su 23. decembra 2019. fabriku vode u Novom Sadu

Više

Zorica Mirosavljević govori za Magazin energetskog portala

Intervju sa Zoricom Mirosavljević za Magazin energetskog portala – „Otpadno staklo u sasvim drugačijem svetlu“

Više

Vebinar Serije 2019 - H2020_Insurance

Vebinar "Using multi-hazard, multi-risk catastrophe models to assess the flood risk under current and future climate change – examples from the Danube River basin" u okviru projekta Oasis Innovation Hub for Catastrophe and Climate Extremes Risk Assessment, H2020_Insurance.

Više

Budi human, recikliraj i ne bacaj

Povodom 20 godina postojanja studijskog programa inženjerstvo zaštite životne sredine, Departman za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu organizuje humanitarnu akciju Budi human, recikliraj i ne bacaj.

Više

Predavanja vanr. prof. dr Stanisavljavića i doc. dr Batinića na PNRPU, Rusija

Vanr. prof. dr Nemanja Stanisavljević i doc. dr Bojan Batinić održali su seriju predavanja na Nacionalnom Istraživačkom Politehničkom Univerzitetu Perm (PNRPU - Perm National Research Polytechnic University) u okviru Projekta "Razvoj pametnih sistema za sakupljanje sekundarnih sirovina".

Više

Javna odbrana doktorske disertacije kandidata Miodraga Viškovića

Tema doktorske disertacije: "Unapređenje metoda za utvrđivanje uštede emisija gasova s efektom staklene bašte pri korišćenju biogasa iz kukuruzovine"

Više

Air Serbia - praksa za studente

Praksa za studente u kompaniji Air Serbia, Beograd

Više

Odlazak prof. dr Slobodana Krnjetina u penziju

Prof. dr Slobodan Krnjetin je bio zaposlen na Departmanu za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu je od samog početka realizacije studijskog programa Inženjerstva zaštite životne sredine 1999. godine.

Više

Praksa u kompaniji NORMA GROUP

Poziv za prasku u kompaniji NORMA GROUP iz Subotice

Više

Predavanje dr Marka Tagarta iz Škotske

Poziv da prisustvujete predavanju koje će održati dr Mark Tagart sa Environmental Research Institute (ERI), University of the Highlands and Islands (UHI), Thurso, Škotska.

Više

Stručna poseta Postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda grada Subotice i biogasnoj elektrani Gakovac doo u Staroj Moravici

Master i studenti četvrte godine Inženjerstva zaštite životne sredine, kao i studenti treće godine studijskog programa Čiste energetske tehnologije su u okviru predmeta Praktikum zaštite životne sredine, Projektovanje sistema zaštite i Tehnologije energetskog iskorišćenja otpada 21. maja 2019. godine, u organizaciji Departmana za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu, posetili Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda grada Subotice i biogasnu elektranu Gakovac doo u Staroj Moravici.

Više

Hitno potreban inženjer zaštite životne sredine

FCC Kikinda d.o.o, jedna od vodećih inostranih kompanija koja se bavi upravljanjem otpadom na teritoriji Srbije, hitno traži inženjera zaštite životne sredine za posao na području Kikinde.

Više

Alumni klub #ZaštitaFTN Verica Simić

Moje ime je Verica Simić i radim kao asistent na projektima u domaćoj kompaniji ENVICO d.o.o. iz Beograda, koja se bavi pružanjem konsultantskih usluga u oblasti zaštite životne sredine.

Više

Poziv za učestvovanje na Radionici za osmišljavanje i razvoj poslovnih ideja u oblastima cirkularne i zelene ekonomije

Radionica za osmišljavanje i razvoj poslovnih ideja u oblastima cirkularne i zelene ekonomije 27. maj 2019, Beograd

Više

Zaštitijada 2019

Više od 70 studenata Departmana za Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu učestvovalo je  na ovogodišnjoj 16. po redu Zaštitijadi održanoj na Adi Bojani u Crnoj Gori u periodu od 08 – 12.05.

Više

Poziv za upis na studijske programe: Inženjerstvo zaštite životne sredine, Inženjerstvo zaštite na radu i Čiste energetske tehnologije

Dragi maturanti, budući studenti pozivamo Vas da upišete studije Inženjerstva zaštite životne sredine, Inženjerstva zaštite na radu i Čistih energetskih tehnologija i da zajedno rešavamo probleme za dobrobit svih nas.

Više

Svečana promocija master inženjera maj 2019

Svečana promocija i dodela diploma master inženjerima održana je 16. maja 2019. godine u Svečanoj sali Fakulteta tehničkih nauka

Više

Poziv za CLIMATE LAUNCHPAD takmičenje

Pozivamo vas da učestvujete u CLIMATE LAUNCHPAD takmičenju - najvećem svetskom takmičenju zelenih poslovnih ideja. Postoji mnogo sjajnih ideja za suprotstavljanje klimatskim promenama i smanjenje štetnih emisija. Zahvaljujući podršci i podučavanju, dobre ideje mogu postati stvarnost.

Više

Summer School 2019 (Czech Republic)

15th Summer School on Toxic Compounds in the Environment 2019 together with 3rd HBM4EU Training School (17-21June 2019, RECETOX, University Campus building A29, Brno, Czech Republic)

Više

Poziv za upis na studijski program Inženjerstvo zaštite životne sredine

Republika Srbija spada u red zemalja koje do sada nisu posvećivale dovoljno pažnje zaštiti životne sredine i očuvanju prirodnih resursa. Uočeni su brojni problemi u gotovo svim delovima životne sredine, te se očekuje da će životna sredina biti jedna od najizazovnijih oblasti za dostizanje standarda EU.

Više

Poziv za upis na studijski program Inženjerstvo zaštite na radu

Renomirane kompanije koje diktiraju trendove u poslovanju ne čekaju da ih restriktivne zakonske obaveze nateraju da primene mere zaštite na radu. Njihov stav je da je bezbednost i zdravlje zaposlenih na prvom mestu, jer je to najbolje ne samo za radnika već i za kompaniju. Ovakvih preduzeća već sada ima mnogo na tržištu, uz tendenciju da ih bude još više, što nesumnjivo ukazuje na činjenicu da će se još više povećati potrebe za mladim kvalifikovanim kadrovima iz oblasti zaštite na radu.

Više

Poziv za upis na studijski program Čiste energetske tehnologije

Dragi maturanti, budući studenti pozivamo Vas da upišete studijski program Čiste energetske tehnologije i da zajedno rešavamo probleme za dobrobit svih nas. Studijski program Čiste energetske tehnologije je koncipiran kao interdisciplinaran studijski program, koga dominantno čine dve naučne oblasti, mašinsko inženjerstvo i inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu.

Više

Studentska konferencija i stručna poseta postrojenjima za tretman otpada i otpadnih voda u Sofiji, Bugarska

Studentska konferencija i stručna poseta postrojenjima za tretman otpada i otpadnih voda u Sofiji, Bugarska 27.03. – 29.03.2019.

Više

OBAVEŠTENJE O PROMENI TERMINA BESPLATNE PRIPREMNE NASTAVE

Termini pripremne nastave pomeraju se na tri uzastopne nedelje 05.05, 12.05. i 19.05. Na kraju pripremne nastave, za sve koji su prisustvovali, organizovaće se probni test sklonosti.

Više

Poziv na volontersku akciju "Tvrđava bez smeća"

Akcja "Tvrđava bez smeća" TBS2 -Hold-the-line- zakazana je za 10.03.2019. TBS2 predstavlja nastavak akcija udruženja Ugripa u kome je iz podzemlja tvrđave Petrovaradin iznešeno u poslednje 3 godine preko 250 tona otpada i samoniklog rastinja.

Više

ZAVRŠNA KONFERENCIJA PROJEKTA OTPAD KAO ENERGENT-OKEj

19-20.02.2019. održana je završna konferencija projketa OKEj

Više

Promocija doktora nauka 2018. godne

Tokom meseca decembra 2018. godine promovisano je 6 doktora nauka sa Departmana za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu.

Više

Drugi Radni sastanak međunarodnog projekta H2020_Insurance - Oasis Innovation Hub for Catastrophe and Climate Extremes Risk Assessment

Projekta H2020_Insurance - Oasis Innovation Hub for Catastrophe and Climate Extremes Risk Assessment - Nosilac Projekta je Institut za istraživanje klimatskih promena iz Potsdama, Nemačka, dok je Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu jedan od partnera u realizaciji projektnih aktivnosti.

Više

U Srbiji potražnja za kadrom u oblasti zaštite životne sredine

Promene koje se poslednjih godina dešavaju na polju industrijske proizvodnje, kao i porast broja inostranih kompanija i konsultantskih kuća u Srbiji, dovele su do većeg interesovanja poslodavaca za stručnjacima iz oblasti inženjerstva zaštite životne sredine.

Više

Poziv za radionicu i predavanje profesora Karl Royle

Radionica pod nazivom "Agile for Education" se održava 06.02.2019. godine u 11 h u Multimedijalnoj sali Rektorata UNS-a (Zbog ograničenog broja mesta za radionicu je potrebno da zainteresovani potvrde prisustvo). Predavanje pod nazivom "Learning to be Human - Education in the Post Digital World" se održava 07.02.2019. godine u 12 h u Amfiteatru Rektorata UNS-a.

Više

Sastanak pravnih lica i preduzetnika koji poseduju licencu za obavlјanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlјa na radu

Sastanak je organizovan po pozivu Ministarstva za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja i Uprave za bezbednost i zdravlјe na radu, 23.01.2019. godine, sa ciljem razmene iskustava i predloga za unapređenje poslova bezbednosti i zdravlјa na radu pravnih lica i preduzetnika sa licencom.

Više

Besplatna pripremna nastava za polaganje prijemnog ispita

I ove godine organizujemo besplatnu pripremnu nastavu za test sklonosti za sve zainteresovane maturante

Više

Kick-off meeting SENVIBE

Erazmus+ Projekta SENVIBE - Strengthening Educational Capacities by Building Competences and Cooperation in the Feld of Noise and Vibration Engineering

Više

Poziv za studente svih nivoa studija

Поштованe и уваженe колегинице и колеге, Клуб професора емеритуса Универзитета у Новом Саду у сарадњи са Ректоратом Универзитета, у оквиру активности Пројекта „Развој савремених курикулума у високом образовању“ подржаног од Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност, организује и са посебним задовољством Вас позива на предавање еминентног госта др Бориса Кавура.

Više

Poseta kolega sa North Highland koledža iz Velike Britanije

Poseta kolega sa North Highland koledža iz Velike Britanije Departmanu za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu, Fakulteta tehničkih nauka

Više

Poziv za studente osnovnih i master studija

Poziv za studente osnovnih, master i doktorskih studija smerova Inženjerstva zaštite životne sredine, Inženjerstva zaštite na radu i Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara

Više

Poziv za studente osnovnih, master i doktorskih studija

Poziv za studente osnovnih, master i doktorskih studija smerova Inženjerstva zaštite životne sredine, Inženjerstva zaštite na radu i Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara

Više

Dan otvorenih vrata "Biću student FTN-a"

Departman za inženjertsvo zaštite životne sredine i zaštite na radu učestvovao je na manifestaciji Dan otvorenih vrata "Biću student FTN-a" koja je organizovana 24.11.2018.

Više

Projekat SENVIBE

SENVIBE je motivisan Poglavljem 27 iz pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji, koje je posvećeno životnoj sredini i sadrži alarmantnu ocenu da „u oblasti buke nije napravljen nikakav napredak, te su potrebna strateška ulaganja, unapređenja i investicije“.

Više

Predavanje prof. dr R. Rajovića

Предавање проф. др Ранка Радовића Тема: ОДНОС НАСТАВНИКА И СТУДЕНАТА КРОЗ ПРИЗМУ НОВИХ ОБРАЗОВНИХ ПРИОРИТЕТА: ГУБИТАК КРЕАТИВНОСТИ И ВРЕМЕНА ЗА ОТКРИВАЊЕ

Više

Projekat DANUBE S3 CLUSTER

Projekat u okviru Transnacionalnog programa Dunav

Više

Predstavnici Departmana na Međunarodnom simpozijumu o analitičkim i problemima životne sredine - Segedin (Mađarska)

Tradicionalno, početkom oktobra, u Segedinu se organizuje međunarodni simpozijum na kojem stručnjaci iz regiona razmenjuju iskustva o problemima u oblasti analitičke hemije i savremenim trendovima u oblasti zaštite životne sredine.

Više

Predavanje "Poglavlje 27 - Životna sredina i klimatske promene"

6. jula u 10-12 čаsоvа u učionici O12 na Departmanu za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu, Fakulteta tehničkih nauka

Više

Svečana promocija - maj 2018.

Svečana promocija održana 17.05.2018. godine u Svečanoj sali FTN-a

Više

Festival nauke i obrazovanja 2018.

12.05. i 13.05.2018. godine održan je Festival nauke i obrazovanja u Novom Sadu na platou ispred Fakulteta tehničkih nauka

Više

Osnovnoškolci na nastavi na Departmanu za inženjerstvo zaštite životne sredine

Učenici II-5 razreda Osnovne škole „Jovan Popović“ u poseti Departmanu za Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu

Više

Predavanje profesora Au

14.05.2018. održaće se predavanje pod nazivom "Experimental Design and Scientific Writing for Publication in High Impact Journals".

Više

Sastanak radne grupe

Sastanak radne grupe za izradu nove Strategije bezbednosti i zdravlјa na radu u Republici Srbiji za period od 2018. do 2022. godine.

Više

DBU stipendije

Nemačka fondacija za zaštitu životne sredine - DBU (Deutsche Bundesstiftung Umwelt) dodeljuje stipendije master diplomcima u zemljama centralne i istočne Evrope u oblasti zaštite životne sredine i zaštite prirode

Više

Javna odbrana doktorske disertacije kandidata Zorana Čepića

Uspešno odbranjen doktorat pod nazivom „Matematičko modelovanje sagorevanja pšenične slame u nepokretnom sloju sa aspekta uticaja promene parametara procesa“.

Više

Besplatna pripremna nastava

Besplatna pripremna nastava za polaganje testa sklonosti u okviru prijemnog ispita

Više

WORKSHOP “Program in Host Institution WITHOUT technical visit”

Nakon uspeha Prve trening škole, održane u Hamburgu 2017. godine, Flying Academy će 7. Februara 2018. godine okupiti mlade istraživače u Novom Sadu.

Više

Stručna poseta BIS reciklažnom centru

Stručna poseta 15.12.2017. BiS reciklažnom centru u Omoljici kod Pančeva.

Više

Čestitka

Srećni božićni i novogodišnji praznici

Više

Svečana promocija

Svečana promocija i dodela diploma master inženjerima

Više

Dobrodošli na naš novi sajt

Dobrodošli na novi sajt Departamana za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu

Više

Stručna poseta Bijeljini i Ugljeviku 2017

Stručna poseta sanitarnoj deponiji u Bijeljini (Eko – Dep) i rudniku i termoelektrani u Ugljeviku (RiTE) 4-5.12.2017.

Više

Stručna poseta štampariji Color press group 2017

Poseta štampariji Color Press Group, Ogranak CMI - Color Press Magazini Novi Sad 7.12.2017.

Više

Stručna poseta Subotici 2017

Studijska poseta Arhus centru i postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda u Subotici 13.11.2017.

Više

Stručna poseta fabrici Tarkett, Bačka Palanka

Stručna poseta fabrici Tarkett 9.11.2017.

Više

Pozivnica za predavanje prof. dr Ranka Rajovića

ОДНОС НАСТАВНИКА И СТУДЕНАТА КРОЗ ПРИЗМУ НОВИХ ОБРАЗОВНИХ ПРИОРИТЕТА: ГУБИТАК КРЕАТИВНОСТИ И ВРЕМЕНА ЗА ОТКРИВАЊЕ Предавач: др Ранко Рајовић Датум и време: Уторак, 20. новембар 2018. године у 10:30 – 12:00 часова Место: Амфитеатар Централне зграде Универзитета у Новом Саду, ул. Др Зорана Ђинђића 1

Više

Prijava na sajt