Dalji koraci ka „zelenijoj buducnosti“ - Program „Transfer tehnologije“ Fonda za inovacionu delatnost Republike Srbije

28.04.2023

Nakon uspešne saradnje i visoko ocenjenog koncepta „New ecological commercial coagulant for water and wastewater treatment”  u okviru programa „Dokaz koncepta“, Departman za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu Fakulteta tehničkih nauka i Tehnološki fakultet Novi Sad nastavljaju saradnju u cilju komercijalizacije patentiranog proizvoda finansiranu programom „Transfer tehnologije“.         

Program „Transfer tehnologije“, dodeljen je od strane Fonda za inovacionu delatnost Republike Srbije kao podrška istraživanjima sa komercijalnim potencijalom u cilju podizanja njihove tehnološke i komercijalne spremnosti na viši nivo. Među aktivnostima podržanim u okviru programa, nalaze se i:

  • Definisanje strategije i taktike zaštite intelektualne svojine;
  • Definisanje strategije i taktike komercijalizacije;
  • Sprovođenje strategije komercijalizacije i identifikovanje partnera za komercijalizaciju;
  • Pregovaranje i zaključivanje transkacija sa komercijalnim partnerima;
  • Marketinške aktivnosti;
  • Praćenje aktivnosti i daljih obaveza u vezi sa komercijalizacijom, potencijalno kroz podršku za prijavljivanje za druge programe Fonda za inovacionu delatnost.

U tom kontekstu, kao krajnji cilj, projekat, pred sebe postavlja izazovan zadatak testiranja performansi koagulanta u industrijskom okruženju i iskorake ka daljem plasmanu proizvoda na tržište. U toku su dogovori sa potencijalnim partnerima iz privrede, kako bi se obezbedila reprezentativna testiranja koagulanata na prečistačima komunalnih i industrijskih otpadnih voda i ocenio njihov pun potencijal u realnoj primeni. Pužanjem eco-friendly alternative do sada korištenim komercijalnim koagulantima, smanjio bi se pritisak na životnu sredinu i negativan uticaj na zdravlje ljudi. Na putu ka realizaciji zadatog cilja, projektni tim, koji čini ukupno 5 članova - 3 člana sa Tehnološkog fakulteta Novi Sad: dr Jelena Prodanović, vanredni profesor, dr Marina Šćiban, redovni profesor i dr Mirjana Antov, redovni profesor, i 2 člana sa Fakulteta Tehničkih Nauka u Novom Sadu: dr Maja Turk Sekulić, redovni profesor i Sanja Radović, istraživač saradnik, proći će kroz nekoliko faza, među kojima je i postupak zaštite intelektualne svojine i podnešenje dokumentacije za prijavu patenta.

Prijava na sajt