Teme za master radove

Uputstvo za pisanje Master rada

Tekst zadatka za Master rad

Ključna dokumentacija

- Citiranje i navođenje literature

- Izjava

Dr Dragana Štrbac, vanredni profesor

 • Interakcija inženjerskih nano-materijala sa procednim vodama sa deponija

 

Dr Branka Nakomčić Smaragdakis, vanredni profesor

 • Korišćenje hibridnog sistema za snabdevanje stambenog/poslovnog objekta potrebnom električnom energijom
 • Analiza razvoja sektora fotonaponskih tehnologija u Svetu/Evropi
 • Primena fotonaponske tehnologije (FN) za snabdevanje električnom energijom malih potrošača u Laboratoriji za monitoring deponija, otpadnih voda i vazduha.
 • Tehno-ekonomska analiza rada određenog postrojenja/industrije
 • Analiza emisija zagađujućih materija u vazduh iz industrijskih objekata (na konkretnom primeru)
 • Veće učešće OIE u energetskom bilansu Vojvodine korišćenjem solarne (ili vetra, ili hidro (MHE)): tehnička, ekonomska i ekološka evaluacija.
 • Analiza efekta učešća OIE u energetici Srbije i (C. Gora, ili BiH, ili neka dr. zemlja iz okruženja)
 • Komparativna analiza mehanizama podrške razvoju motornih vozila na električni pogon (u odabranim evropskim zemljama)
 • Komparativna analiza kogeneracije fosilnih goriva i OIE
 • Pregled stanja primene biogoriva u trasnportnom sektoru u EU
 • Trend i prepreke razvoja primene električnih vozila na teritoriji EU
 • Primena geotermalne energije u poljoprivredi (sa primerom primene)
 • Pregled tehnologija i tipova ložišta za sagorevanje biomase

 

Dr Jelena Radonić, redovni profesor

 • Statistički aspekti razvoja i evaluacije LUR modela
 • Uticaj prostornih i meteoroloških parametara na predikciju prisustva zagađujućih supstanci u ambijentalnom vazduhu urbane sredine
 • Modelovanje postrojenja za tretman procednih voda deponija primenom softvera SuperPro Designer i STAN - studija slučaja za Novi Sad
 • Procena efikasnosti uklanjanja endokrinog disruptora Bisfenola A iz procednih voda Gradske deponije Novi Sad primenom analize tokova materijala i supstanci

 

Dr Zoran Čepić, docent

 • Modeli rasprosiranja zagađujućih materija u životnoj sredini
 • Tehnička i ekološka analiza rada industrijskog postrojenja (po izboru kandidata)
 • Analiza emisija zagađujućih materija u vazduh iz industrijskog objekta (po izboru kandidata)
 • Komparativna analiza tehnologija i tipova postrojenja za sagorevanje biomase
 • Korišćenje toplotne energije pri procesima sagorevanja poljoprivredne biomase
 • Primena jedinjenja kalcijuma na redukciju sumpornih oksida u dimnim gasovima
 • Primena amonijaka na redukciju sumpornih i azotnih oksida u dimnim gasovima
 • Analiza potrebne otpornosti prema požaru jednog javnog objekta
 • Postupci za procenu rizika od požara sa primerom primene
 • Analiza požarne otpornosti industrijskog objekta
 • Metode merenja i analiza izduvnih gasova kod benzijskih motora
 • Metode merenja i analiza izduvnih gasova kod dizel motora
 • Tehnička i ekološka analiza primene biogoriva u transportnom sektoru

 

Dr Ivana Mihajlović, vanredni profesor

 • Uklanjanje pesticida iz vodenih rastvora primenom adsorbensa pripremljenog od otpada od kafe
 • Uklanjanje pesticida iz vodenih rastvora primenom bentonita
 • Razvoj metodologije za optimizaciju kalibracije senzora na bazi optičkih vlakana za analizu hlora u bazenima
 • Razvoj metode optičkih senzora za analizu neorganskih polutanata u površinskoj vodi

 

Dr Maja Petrović, docent

 • Procena nivoa kontaminacije procednih voda deponija komunalnog otpada neorganskim polutantima
 • Primena statističkih metoda za procenu izvora emisije i grupisanje mernih mesta na deponijama komunalnog otpada
 • Procena rizika po zdravlje humane populacije u blizini deponija komunalnog otpada
 • Implementacija zahteva nove verzije standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017 u akreditovanoj laboratoriji za monitoring životne sredine

 

Dr Bojan Batinić, vanredni profesor

 • Mogućnosti i ograničenja za izdvajanje plemenitih metala iz elektronskog otpada
 • Elektronski otpad kao sekundarni izvor kritičnih metala
 • Analiza metodologija za određivanje kalorijske vrednosti komunalnog otpada
 • Analiza metodologija za određivanje hemijskog sastava komunalnog otpada
 • Određivanje veličine reprezentativnog uzorka na primeru različitih merenja u životnoj sredini
 • Komparativna analiza korišćenja podzemnih kontejnera u odnosu na konvencionalne kontejnere za odlaganje otpada

 

Dr Dejan Ubavin, vanredni profesor

 • Analiza scenarija smanjenja emisija metana (iz različitih izvora)
 • Zašitita na radu u sektoru upravljanja otpadom - više tema iz oblasti
 • Opcije smanjenja negativnog uticaja otpada od hrane na životnu sredinu
 • Analiza uticaja mikroplastike na životnu sredinu
 • Kvantifikacija i opcije uklanjanja makroplastike iz životne sredine
 • Utvrđivanje minimalnih uslova opravdanosti izgradnje transfer stanice
 • Mere za povećanje stepena iskorišćenja deponijskog gasa
 • Inovativna rešenja za uklanjanje divljih deponija
 • Landfill mining u okviru procesa sanacije deponije komunalnog otpada

Dr Nemanja Stanisavljević, vanredni profesor

 • Simulacija i poređenje različitih sistema za sakupljanje komunalnog čvrstog otpada
 • Poređenje sistema za upravljanje ambalažnim otpadom: Depozitni & EPR sistem
 • Efikasnost upravljanja otpadnom PET ambalažom
 • Mikro plastika u savremenom društvu – stanje i perspektive
 • Ciljno orijentisana evaluacija sistema za upravljanje komunalnim čvrstim otpadom
 • Razvoj i evaluacija različitih mogućnosti iskorišćenja otpada u energetske svrhe
 • Tehnološka rešenja za ispunjenje ciljeva EU direktiva u oblasti upravljanja otpadom
 • Antropogeni metabolizam grada Novog Sada
 • Cementare kao integralni deo sistemskog rešenja za upravljanje otpadom
 • Evaluacija kvaliteta i efikasnosti sistema za upravljanje otpadom
 • NEXUS – integralni pristup upravljanja otpadom, vodama i energijom
 • Upravljanje otpadom kao deo antropogenog metabolizma
 • Valorizacija korisnih materijala iz građevinskog otpada
 • Identifikacija ključnih pokretača za razvoj landfill mining-a
 • Tokovi fosfora i azota u antropogenom metabolizmu