Teme za master radove

Uputstvo za pisanje Master rada

Izjava

Dr Dragana Štrbac, redovni profesor

 1. Interakcija inženjerskih nano-materijala sa procednim vodama sa deponija

 

Dr Branka Nakomčić Smaragdakis, redovni profesor

 1. Korišćenje hibridnog sistema za snabdevanje stambenog/poslovnog objekta potrebnom električnom energijom
 2. Veće učešće OIE u energetskom bilansu Vojvodine korišćenjem solarne (ili vetra, ili hidro (MHE), geotermalne): tehnička, ekonomska i ekološka evaluacija.
 3. Analiza efekta učešća OIE u energetici Srbije i (C. Gora, ili BiH, ili neka dr. zemlja iz okruženja)
 4. Komparativna analiza mehanizama podrške razvoju motornih vozila na električni pogon (u odabranim evropskim zemljama)
 5. Pregled stanja primene biogoriva u transportnom sektoru u EU
 6. Trend i prepreke razvoja primene električnih vozila na teritoriji EU
 7. Primena geotermalne energije u poljoprivredi (sa primerom primene)

 

Dr Jelena Radonić, redovni profesor

 1. Pregled interpolacionih metoda za predikciju zagađenja ambijentalnog vazduha u urbanim područjima
 2. Statistički aspekt procesa razvoja i evaluacije predikciono regresionog (LUR) modela u oblasti zagađenja vazduha
 3. Analiza primene jeftinih (low-cost) senzora u oblasti monitoringa kvaliteta vazduha urbanih područja

 

Dr Zoran Čepić, docent

 1. Modeli rasprosiranja zagađujućih materija u životnoj sredini
 2. Tehnička i ekološka analiza rada industrijskog postrojenja (po izboru kandidata)
 3. Analiza emisija zagađujućih materija u vazduh iz industrijskog objekta (po izboru kandidata)
 4. Komparativna analiza tehnologija i tipova postrojenja za sagorevanje biomase
 5. Korišćenje toplotne energije pri procesima sagorevanja poljoprivredne biomase
 6. Primena jedinjenja kalcijuma na redukciju sumpornih oksida u dimnim gasovima
 7. Primena amonijaka na redukciju sumpornih i azotnih oksida u dimnim gasovima
 8. Analiza potrebne otpornosti prema požaru jednog javnog objekta
 9. Postupci za procenu rizika od požara sa primerom primene
 10. Analiza požarne otpornosti industrijskog objekta
 11. Metode merenja i analiza izduvnih gasova kod benzijskih motora
 12. Metode merenja i analiza izduvnih gasova kod dizel motora
 13. Tehnička i ekološka analiza primene biogoriva u transportnom sektoru
 14. Piroliza otpadnih pneumatika

 

Dr Ivana Mihajlović, vanredni profesor

 1. Savremeni procesi prečišćavanja indstrijskih otpadnih voda (prehrambene industrije, industrije podnih obloga, štamparske industrije)
 2. Ispitivanje kvaliteta vode zaštićenih područja
 3. Identifikacija specifičnih organskih polutanata u vodi zaštićenih područja
 4. Uklanjanje pesticida iz vode primenom aktivnih ugljeva i zeolita
 5. Razvoj metode optičkih senzora za analizu neorganskih polutanata u površinskoj vodi
 6. Određivanje hemijskih parametara u radnoj sredini

 

Dr Maja Petrović, vanredni profesor

 1. Procena nivoa kontaminacije procednih voda deponija komunalnog otpada neorganskim polutantima
 2. Primena statističkih metoda za procenu izvora emisije i grupisanje mernih mesta na deponijama komunalnog otpada
 3. Procena rizika po zdravlje humane populacije u blizini deponija komunalnog otpada
 4. Implementacija zahteva nove verzije standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017 u akreditovanoj laboratoriji za monitoring životne sredine

 

Dr Bojan Batinić, vanredni profesor

 1. Analiza metodologija za određivanje hemijskog sastava komunalnog otpada
 2. Određivanje veličine reprezentativnog uzorka na primeru različitih merenja u životnoj sredini
 3. Mogućnosti za postupanje sa poliuretanskom penom koja nastaje u procesu reciklaže rashladnih uređaja
 4. Model za računanje potrebe za izgradnjom transfer stanice u sklopu regionalnog sistema upravljanja otpadom
 5. Upravljanje otpadom od hrane u kontekstu cirkularne ekonomije
 6. Mogućnosti za proizvodnju biometana iz otpada

 

Dr Dejan Ubavin, redovni profesor

 1. Uticaj upravljanja otpadom od hrane na emsije gasova efekta staklene bašte
 2. Prednosti i nedostaci koncepta „Zero waste“
 3. Analiza posledica zabrane korišćenja plastike za jednokratnu upotrebu
 4. Opcije unapređenja produkcije RDF-a na regionalnom nivou
 5. Unapređenje aspekta bezbednosti i zdravlja na radu pri sortiranju otpada
 6. Unapređenje aspekta bezbednosti i zdravlja na radu pri sakupljanju i transportu otpada
 7. Unapređenje aspekta bezbednosti i zdravlja na radu na deponijama komunalnog otpada
 8. Mere za povećanje stepena iskorišćenja deponijskog gasa
 9. Inovativna rešenja za uklanjanje divljih deponija
 10. Landfill mining u okviru procesa sanacije deponije komunalnog otpada

Dr Nemanja Stanisavljević, vanredni profesor

 1. Simulacija i poređenje različitih sistema za sakupljanje komunalnog čvrstog otpada
 2. Poređenje sistema za upravljanje ambalažnim otpadom: Depozitni & EPR sistem
 3. Efikasnost upravljanja otpadnom PET ambalažom
 4. Mikro plastika u savremenom društvu – stanje i perspektive
 5. Ciljno orijentisana evaluacija sistema za upravljanje komunalnim čvrstim otpadom
 6. Razvoj i evaluacija različitih mogućnosti iskorišćenja otpada u energetske svrhe
 7. Tehnološka rešenja za ispunjenje ciljeva EU direktiva u oblasti upravljanja otpadom
 8. Antropogeni metabolizam grada Novog Sada
 9. Cementare kao integralni deo sistemskog rešenja za upravljanje otpadom
 10. Evaluacija kvaliteta i efikasnosti sistema za upravljanje otpadom
 11. NEXUS – integralni pristup upravljanja otpadom, vodama i energijom
 12. Upravljanje otpadom kao deo antropogenog metabolizma
 13. Valorizacija korisnih materijala iz građevinskog otpada
 14. Identifikacija ključnih pokretača za razvoj landfill mining-a
 15. Tokovi fosfora i azota u antropogenom metabolizmu

 

Dr Maja Turk-Sekulić, redovni profesor

 1. Prednosti i izazovi tehnologija sušenja na visokim i niskim temperaturama u cilju dobijanja tržišno konkurentnih proizvoda u domenu tretmana otpadnih voda.
 2. Implementacija hibridnog sistema u procesu prečišćavanja otpadnih voda opterećenih nutrijentima.
 3. Implementacija hibridnog sistema u procesu prečišćavanja otpadnih voda opterećenih teškim metalima.
 4. Implementacija hibridnog sistema u procesu prečišćavanja otpadnih voda opterećenih emergentnim supstancama.
 5. Savremene metode funkcionalizacije i modifikacije otpadne biomase kao model cirkularne ekonomije.
 6. Problem fosfora u otpadnim vodama i integralni pristup rešavanju problema primenom procesa koagulacije i adsorpcije.
 7. Postupak proizvodnje eco-friendly koagulanata i flokulanata biljnog porekla.
 8. Monitoring, izvori emisije, raspodela i uticaj POPs u sedimentu reke Dunav.
 9. Simultano uklanjanje fosfora i diklofenaka u EBPR reaktoru.
 10. Tehnike rekuperacije fosfora iz mulja na postrojenjima za prečišćavanje otpadnih voda