Teme za bečelor radove

Uputstvo za pisanje Bečelor rada

Izjava

Dr Branka Nakomčić Smaragdakis, redovni profesor

 1. Analiza i evaluacija mera podrške većoj primeni OIE na nacionalnom nivou (sa fokusom na Srbiju).
 2. Procena potencijala biomase u izabranoj regiji.
 3. Komparativna analiza koriscenja geotermalne energije u odnosu na druge OIE u APV

 

Dr Dragana Štrbac, redovni profesor

 1. Kompozitni materijali za zastitu od razlicitih vrsta zracenja (IZNR)
 2. Halkogenidni materijali kao fotokatalizatori (IZŽS)
 3. Interakcija inženjerskih nano-materijala sa procednim vodama sa deponija (IZŽS)

 

Dr Jelena Radonić, redovni profesor

 1. Primena regresione (LUR) metodologije u cilju modelovanja koncentracija polutanata u ambijentalnom vazduhu
 2. Pregled mapirane i prediktovane izloženosti evropske populacije koncentracijama suspendovanih čestica, primenom metode regresionog modelovanja
 3. Analiza uticaja PM1, PM 2.5, PM10 na kvalitet vazduha i zdravlje ljudi u urbanim i ruralnim područjima

 

Dr Zoran Čepić, vanredni profesor

 1. Emisija sumpornih i azotnih oksida pri sagorevanju biomase i njihov uticaj na životnu sredinu
 2. Emisija sumpornih oksida iz termoelektrana i njihov uticaj na životnu sredinu
 3. Mogućnost korišćenja pepela iz termoelektrana u komercijalne svrhe
 4. Analiza emisija zagađujućih materija u vazduh iz industrijskog objekta (po izboru kandidata)
 5. Rasprosiranje zagađujućih materija u životnoj sredini
 6. Analiza jednog požara – ocena usaglašenosti objekta sa važećim propisima
 7. Analiza potrebne otpornosti prema požaru jednog javnog objekta
 8. Analiza požarne otpornosti industrijskog objekta
 9. Piroliza otpadnih pneumatika
 10. Sve u vezi požara u industrijskim objektima

 

Dr Ivana Mihajlović, vanredni profesor

 1. Primena savremenih tehnologija za prečišćavanje industrijskih otpadnih voda
 2. Metode određivanja mikroplastike u rečnim tokovima
 3. Procena raspodele organofosfornih usporivača gorenja između vazduha i zemljišta
 4. Poreklo, izvori i raspodela organofosfornih usporivača gorenja u životnoj sredini
 5. Primena online uređaja u analizi kvaliteta otpadnih voda
 6. Primena senzora na bazi optičkih vlakana za monitoring neorganskih polutanata u otpadnoj vodi
 7. Hemijski parametri radne sredine

 

Dr Maja Petrović, vanredni profesor

 1. Procesni pristup identifikacije rizika i prilika u okviru sistema menadžmenta životnom sredinom organizacija
 2. Procesni pristup implementacije zahteva standarda SRPS ISO 17025:2017 za akreditaciju laboratorija
 3. Poreklo, izvori i raspodela polibromvanih difenil etara u životnoj sredini
 4. Poreklo, izvori i raspodela dioksina i furana u životnoj sredini
 5. Metode procene uticaja za selektovanje polutanata značajnih za monitoring površinskih i otpadnih voda
 6. Metode procene rizika po zdravlje humane populacije
 7. Analiza dostupnih metodologija za uzimanje uzoraka otpada za hemijsku analizu
 8. Analiza dostupnih metodologija za uzimanje uzoraka zemljišta za hemijsku analizu

 

Dr Dejan Ubavin, redovni profesor

 1. Uticaj upravljanja otpadom od hrane na emsije gasova efekta staklene bašte
 2. Prednosti i nedostaci koncepta „Zero waste“
 3. Analiza posledica zabrane korišćenja plastike za jednokratnu upotrebu
 4. Opcije unapređenja produkcije RDF-a na regionalnom nivou
 5. Unapređenje aspekta bezbednosti i zdravlja na radu pri sortiranju otpada
 6. Unapređenje aspekta bezbednosti i zdravlja na radu pri sakupljanju i transportu otpada
 7. Unapređenje aspekta bezbednosti i zdravlja na radu na deponijama komunalnog otpada

Dr Bojan Batinić, vanredni profesor

 1. Određivanje uticajnih faktora na generisanu količinu i sastav komunalnog otpada
 2. Poređenje tehničkih karakteristika (različitih) vozila za sakupljanje i transport otpada u kontekstu uvođenja sistema primarne separacije komunalnog otpada
 3. Poređenje tehničkih karakteristika (različitih vrsta) kanti i kontejnera za odlaganje otpada u kontekstu uvođenja sistema primarne separacije komunalnog otpada
 4. Komparacija različitih tehničkih rešenja za izgradnju transfer stanica
 5. Izazovi i rešenja u postupanju sa kabastim otpadom
 6. Analiza opcija za adekvatno upravljanje i reciklažu građevinskog otpada

 

Dr Nemanja Stanisavljević, redovni profesor

 1. Problematika generisanja i upravljanja plastičnim ambalažnim otpadom
 2. Otpadna plastična ambalaža i planiranje upravljanja otpadom
 3. Upravljanje otpadom i analiza tokova materijala
 4. Analiza tokova supstanci i upravljanje otpadom
 5. Industrijska ekologija i upravljanje otpadom
 6. Cirkularna ekonomija i upravljanje otpadom
 7. Klimatske promene i upravljanje otpadom
 8. Industrijska ekologija i upravljanje životnom sredinom
 9. Ko insineracija otpada u cementarama
 10. Upravljanje otpadnim muljem
 11. Remedijacija zagađenih lokaliteta
 12. Upravljanje građevinskim otpadom
 13. Procena uticaja na životnu sredinu tehnologija za tretman otpada
 14. Pregled zakonodavnih mehanizama za unapređenje upravljanja otpadom

 

Dr Milena Stošić, docent

 1. Biološki efekti zagađenja životne sredine
 2. Otrovne supstance, putevi ulaska i sudbina otrova u organizmu
 3. Otrovne supstance i toksični efekti
 4. Sumpor-dioksid kao gasni polutant
 5. Azotni oksidi kao gasni polutanti
 6. Biološki efekti delovanja kadmijuma
 7. Biološki efekti delovanja žive
 8. Ksenobiotici sa hormonskom aktivnošću

 

Dr Maja Turk-Sekulić, redovni profesor

 1. Integrisane i hibridne procesne tehnike u tretmanu otpadnih tokova.
 2. Rekuperacija fosfora primenom ekonomski isplativih adsorbenata: Integralni pristup od molekularnog do industrijskog nivoa.
 3. Emergentni mikropolutanti u komunalnim otpadnim vodama: Prisustvo i opcije tretmana.
 4. Rekuperacija fosfora iz nutrijentima bogatih otpadnih struja sa postrojenja za tretman otpadnih voda.
 5. Ekonomski isplativi tretmani komunalnih otpadnih voda.