Teme za bečelor radove

Uputstvo za pisanje Bečelor rada

Tekst zadatka za Bečelor rad
Ključna dokumentacija

- Citiranje i navođenje literature

- Izjava

Dr Branka Nakomčić Smaragdakis, vanredni profesor

 1. Analiza i evaluacija mera podrške većoj primeni OIE na nacionalnom nivou sa fokusom na Srbiju.
 2. Tržiste solarnih fotonaponskih panela u Republici Srbiji
 3. Gorive ćelije: tehnološki status i primena.
 4. Pregled istorijskog razvoja gorivih ćelija
 5. Procena potencijala biomase u izabranoj regiji.
 6. Pregled tržišta toplotnih pumpi i prateće opreme u R. Srbiji
 7. Prikaz energetskih kapaciteta i energetskih potreba AP Vojvodine sa aspekta veceg ucešca obnovljivih izvora energije

 

Dr Dragana Štrbac, vanredni profesor

 1. Kompozitni materijali za zastitu od razlicitih vrsta zracenja
 2. Halkogenidni materijali kao fotokatalizatori
 3. Interakcija inženjerskih nano-materijala sa procednim vodama deponija
 4. TiO2 nanočestice: mogućnosti primene u inženjerstvu zaštite životne sredine i uticaj primene na životnu sredinu

 

Dr Jelena Radonić, redovni profesor

 1. Modelovanje koncentracionih nivoa polutanata u ambijentalnom vazduhu urbanih sredina LUR metodologijom
 2. Istorijski pregled razvoja i primene LUR metodologije za gradove Evrope i Azije
 3. Procena uticaja prisustva zagađujućih supstanci u vazduhu gradske sredine na zdravlje ljudi primenom LUR metodologije
 4. Uklanjanje farmaceutika iz procednih voda deponija primenom metode fitoremedijacije upotrebom hiperakumulatorskih lignoceluloznih biljnih vrsta Lemna minor i Bacopa monnieri
 5. Uklanjanje endokrinih disruptora iz procednih voda deponija primenom metode fitoremedijacije upotrebom hiperakumulatorskih lignoceluloznih biljnih vrsta Dracaena fragrans, Dracaena sanderiana i Typha latifolia L.
 6. Tretman i potencijal iskorišćenja kontaminirane biomase biljnih vrsta Bacopa monnieri i Phragmites australis nakon primene metode fitoremedijacije procednih voda deponija.

 

Dr Zoran Čepić, docent

 1. Pregled ponuda i karakteristika uređaja za sagorevanje drvne biomase u R. Srbiji
 2. Pregled ponuda i karakteristika uređaja za sagorevanje poljoprivredne biomase u R. Srbiji
 3. Emisija sumpornih i azotnih oksida pri sagorevanju biomase i njihov uticaj na životnu sredinu
 4. Emisija sumpornih oksida iz termoelektrana i njihov uticaj na životnu sredinu
 5. Emisija azotnih oksida iz termoelektrana i njihov uticaj na životnu sredinu
 6. Mogućnost korišćenja pepela iz termoelktrana u komerciajlne svrhe
 7. Analiza emisija zagađujućih materija u vazduh iz industrijskog objekta (po izboru kandidata)
 8. Rasprosiranje zagađujućih materija u životnoj sredini
 9. Analiza jednog požara – ocena usaglašenosti objekta sa važećim propisima
 10. Analiza potrebne otpornosti prema požaru jednog javnog objekta
 11. Postupci za procenu rizika od požara 
 12. Analiza požarne otpornosti industrijskog objekta

 

Dr Ivana Mihajlović, vanredni profesor

 1. Procena raspodele organofosfornih usporivača gorenja između vazduha i zemljišta
 2. Primena online uređaja u analizi kvaliteta otpadnih voda
 3. Poreklo, izvori i raspodela organofosfornih usporivača gorenja u životnoj sredini
 4. Primena savremenih tehnologija za uklanjanje farmaceutika iz komunalnih otpadnih voda
 5. Uklanjanje pesticida iz otpadnih voda primenom različitih tipova glina
 6. Primena senzora na bazi optičkih vlakana za monitoring neorganskih polutanata u otpadnoj vodi

 

Dr Maja Petrović, docent

 1. Procesni pristup identifikacije rizika i prilika u okviru sistema menadžmenta životnom sredinom organizacija
 2. Procesni pristup implementacije zahteva standarda SRPS ISO 17025:2017 za akreditaciju laboratorija
 3. Poreklo, izvori i raspodela polibromvanih difenil etara u životnoj sredini
 4. Poreklo, izvori i raspodela dioksina i furana u životnoj sredini
 5. Metode procene uticaja za selektovanje polutanata značajnih za monitoring površinskih i otpadnih voda
 6. Metode procene rizika po zdravlje humane populacije
 7. Analiza dostupnih metodologija za uzimanje uzoraka otpada za hemijsku analizu
 8. Analiza dostupnih metodologija za uzimanje uzoraka zemljišta za hemijsku analizu

 

Dr Dejan Ubavin, vanredni profesor

 1. Mogucnosti smanjenja emisija metana - gasa efekta staklene baste (iz razlicitih izvora)  
 2. Uticaj sistema odvojenog sakupljanja otpada na troškove sistema upravljanja otpadom
 3. Značaj kompostiranja u domaćinstvu za dostizanje ciljeva upravljanja biorazgradivim otpadom
 4. Utvrđivanje relevantnih faktora za optimalno kompostiranje u domaćinstvu
 5. Unapređenje sistema zaštite na radu u oblasti upravljanja otpadom – više tema
 6. Uticaj mikroplastike na životnu sredinu i zdravlje ljudi

 

Dr Bojan Batinić, vanredni profesor

 1. Analiza tehnološkog postupka za reciklažu tonera
 2. Komparativna analiza korišćenja plastičnih i biorazgradivih kesa sa aspekta uticaja na životnu sredinu
 3. Određivanje uticajnih faktora na generisanu količinu i sastav komunalnog otpada
 4. Poređenje tehničkih karakteristika vozila za sakupljanje i transport otpada u kontekstu uvođenja sistema primarne separacije komunalnog otpada
 5. Poređenje tehničkih karakteristika kanti i kontejnera za odlaganje otpada u kontekstu uvođenja sistema primarne separacije komunalnog otpada
 6. Izbor odgovorajućeg modela primarne separacije komunalnog otpada u opštinama u Srbiji

 

Dr Nemanja Stanisavljević, vanredni profesor

 1. Problematika generisanja i upravljanja plastičnim ambalažnim otpadom
 2. Otpadna plastična ambalaža i planiranje upravljanja otpadom
 3. Upravljanje otpadom i analiza tokova materijala
 4. Analiza tokova supstanci i upravljanje otpadom
 5. Industrijska ekologija i upravljanje otpadom
 6. Cirkularna ekonomija i upravljanje otpadom
 7. Klimatske promene i upravljanje otpadom
 8. Industrijska ekologija i upravljanje životnom sredinom
 9. Ko insineracija otpada u cementarama
 10. Upravljanje otpadnim muljem
 11. Remedijacija zagađenih lokaliteta
 12. Upravljanje građevinskim otpadom
 13. Procena uticaja na životnu sredinu tehnologija za tretman otpada
 14. Pregled zakonodavnih mehanizama za unapređenje upravljanja otpadom