Učesnici TidyUp projekta iz Mađarske sprečili širenje talasa zagađenja na reci Tisi

02.03.2021

Krajem januara, Mađarska ekološka inicijativa Plastic CUP je ukazala na postojanje novih ležišta otpada od plastike na reci Latorka u Ukrajini. Nakon deset dana, zagađenje je stiglo u Mađarsku preko reke Bodrog. Direkcija za vode Severne Mađarske (EMVIZIG) i brod za sakupljanje otpada ekološke inicijative su učinili prve korake ka sanaciji zagađenja. Brod za sakupljanje otpada prikupljao je plutajući otpad opremom za specijalne namene, postavljenom na pramac broda. Nakon prikupljanja otpada iz reke, sortiranje istog je započeto na brodu, a kasnije nastavljeno na kopnu. I pored svih napora, značajna količina plastike dospela je u plavno područje reke Bodrog, jedne od pritoka reke Tise u Mađarskoj, pri čemu se i dalje radi na njenom uklanjanju.

Ubrzo nakon toga, poplave su u Mađarsku su prouzrokovale i pojavu velike količine otpada i iz Rumunije. Direkcija za vode regije Gornja Tisa (FETIVIZIG) je kao meru zaštite od otpada, koji je dospeo u mađarske vode preko reke Szamos, postavila delimičnu blokadu na reci Tisi, u gradu Vásárosnamény.

Prilikom sakupljanja otpada iz reke Tise, prikupljeni otpad nije u potpunosti odlagan na obližnju deponiju. Timovi za reciklažu su na terenu počeli da sortiraju rečni otpad na frakcije koje se mogu reciklirati (plastika, metal, staklo). Prema sporazumu o saradnji zaključenim sa Direkcijom za upravljanje vodama - OVF, rečni otpad se više ne preusmerava na najbližu deponiju. Umesto trenutnog odlaganja, procesu se dodaje faza selekcije. Otprilike 65% rečnog otpada može se reciklirati kada se odabir vrši prema industrijskim standardima. Pored toga što daje dobar primer, ova selekcija takođe ima pozitivan efekat u smanjenju troškova, jer se odlaže samo deo od ukupne zapremine otpada pri čemu se veći deo vraća u ciklus reciklaže, obezbeđujući sekundarne sirovine domaćim kompanijama za reciklažu.

Upravo je jedan od ciljeva TidyUp projekta uspostavljanje online mape zagađenja u slivu reke Tise, kao i donošenje preporuka za unapređenje zakonodavnog okvira prekogranične zaštite kvaliteta vodnih tela, čime bi se postiglo uspostavljanja sistema monitoringa i blagovremenog alarmiranja potencijalnih opasnosti od zagađenja plastičnim otpadom.

Fakultet tehničkih nauka i Departman za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu učesnici su projekta TidyUp okviru INTERREG Dunavskog transnacionalnog programa.

Prijava na sajt