Vebinar Serije 2019 - H2020_Insurance

09.12.2019

U utorak 19. novembra 2019. godine u 12h po centralnom evropskom vremenu, održan je vebinar Using multi-hazard, multi-risk catastrophe models to assess the flood risk under current and future climate change – examples from the Danube River basin u okviru projekta Oasis Innovation Hub for Catastrophe and Climate Extremes Risk Assessment, H2020_Insurance. Panelisti, dr Michel Wortmann, Institut za istraživanje klimatskih promena, Potsdam, Nemačka, dr Kai Schröter, Geo-istraživački centar, Potsdam, Nemačka, i dr Jelena Radonić, Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, razgovarali su o modelovanju gubitaka uzrokovanih klimatskim promenama, uključujući sliv reke Dunav, i kako se isti model može koristiti za procenu rizika od poplava i štete izazvane pojavom fluvijalnih i pluvijalnih poplava. Kao primer, vođena je diskusija o proceni uticaja klimatskih promena na postrojenje za tretman otpadnih voda grada Novog Sada, čija je izgradnja planirana u narednom periodu.

Vebinar možete pogledati na sajtu projekta H2020_Insurance.

Tim sa Fakulteta tehničkih nauka, u okviru projekta Horizon2020 Insurance - Oasis Innovation Hub for Catastrophe and Climate Extremes Risk Assessment, daje tehničko-tehnološku podršku projektovanju Fabrike za tretman otpadne vode grada Novog Sada na osnovu analize rizika od pojave ektremnih klimatskih događaja i pruža adaptaciona rešenja u slučaju prekomernih padavina, poplava i drugih akcidentnih događaja, što je od izuzetne važnosti za redukciju stepena rizika i minimizaciju finansijskih gubitaka Postrojenja koje predstavlja  investiciju od izuzetnog značaja sa aspekta globalnog unapređenja higijenskih uslova grada Novog Sada, reke Dunav i čitavog našeg životnog okruženja.

Prijava na sajt