Predavanje na temu "Nove perspektive u upravljanju otpadnim vodama"

10.10.2022

Poštovane koleginice i kolege,

Sa velikim zadovoljstvom vas pozivamo na predavanje dr Đurđe Kerkez, vanrednog profesora Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, pod naslovom "Nove perspektive u upravljanju otpadnim vodama". Predavanje će se održati u Sali 1/II, Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu u petak 21.10.2022., sa početkom u 12 h.

Predavanje se održava u okviru ciklusa predavanja koji se organizuje povodom obeležavanje 40. godina Sekcije za hemiju životne sredine Srpskog hemijskog društva.

Link za pristup predavanju je:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aK9x2x5NLtiIuxjpDSIGVe4BrTgzNb1h-POt7bZZCwuA1%40thread.tacv2/1665324377238?context=%7b%22Tid%22%3a%22e7a31644-4c56-46ed-af60-8b0906c738c0%22%2c%22Oid%22%3a%22c708c314-af22-4902-b079-1135db1504b0%22%7d

Prijava na sajt