Projekat H2020_Insurance

12.06.2020

Departman za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu učestvuje, kao koordinator za Srbiju, u realizaciji projekta H2020_Insurance (https://h2020insurance.oasishub.co/), koji je ujedno prvi razvojno-istraživački projekat koji je Fakultet tehničkih nauka dobio iz poziva Evropske komisije za Istraživanje i inovacije (Horizon 2020 I The EU Framework Programme for Research and Innovation). Projekat traje 3,5 godine, od maja 2017. do oktobra 2020. godine. Ukupni budžet Projekta je 5,447,922.01 evra a koordinator je vodeći Institut za istraživanje klimatskih promena iz Potsdama u Nemačkoj. Pored Instituta iz Nemačke i Fakulteta tehničkih nauka iz Srbije, partneri na Projektu su još 18 renomiranih naučno-istraživačkih institucija iz Velike Britanije, Francuske, Holandije, Danske, Mađarske, Austrije, Španije, Kenije i Hong Konga.

U okviru Projekta je razvijen model Danube regional multi-hazard, multi-risk model, koji je dizajniran za procenu pojave fluvijalnih i pluvijalnih poplava u slivu Dunava, koji obuhvata slivno područje od 817.000 km2 i preko 83 miliona ljudi. Takođe je ispitana i primena rezultata modelovanja u pružanju podrške odlučivanju u javnom, industrijskom, finansijskom i investicionom sektoru.

U okviru studije slučaja za Novi Sad, realizovana je procena pojave poplavnih talasa u Novom Sadu, sa ciljem obebeđivanja otpornosti na klimatske promene novog postrojenja za tretman otpadnih voda čija se izgradnja planira u Novom Sadu. Takođe je procenjen rizik od klimatskih promena za budući prečišćivač, čime je data podrška odlučivanju u projektovanju sa aspekta efikasnosti, optimizacije primenjenih tehnoloških procesa i minimizacije rizika postrojenja. Rezultati Projekta, koji će biti implementirani u okviru izrade Studije izvodljivosti za postrojenje za tretman otpadnih voda, ali i sama saradnja sa zainteresovanim stranama i donosiocima odluka koja je bila od suštinskog značaja za ostvarivanje ciljeva projekta opisani su u filmu dostupnom na linku: https://h2020insurance.oasishub.co/wp211-danube-regional-multi-hazard-multi-risk-model/. Krajnji rezultat Radnog paketa kojim je rukovodio tim sa Fakulteta tehničkih nauka je doprinos poboljšanju ukupnih higijenskih uslova u Novom Sadu i kvaliteta površinske vode Dunava i vodenih resursa grada.

Prijava na sajt