Realizacija Projekta LiBAir na Departmanu za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu

18.03.2021

U decembru 2020. godine između Fakulteta tehničkih nauka i Fonda za nauku Republike Srbije potpisan je Ugovor o finansiranju realizacije naučnoistraživačkog Projekta pod nazivom Role of human exposure assessment in air quality management: links between risk factor and health outcomes (LiBAir, evidencioni broj 6461896), u okviru Programa saradnje srpske nauke sa dijasporom: Vaučeri za razmenu znanja. Projektni tim sa Fakulteta tehničkih nauka čine prof. dr Jelena Radonić, rukovodilac Projekta, prof. dr Maja Turk Sekulić, dr Dragan Adamović, vanredni profesor, dr Zoran Čepić, docent, i dr Maja Brborić, istraživač saradnik.

Zagađenje spoljašnjeg i unutrašnjeg vazduha doprinosi razvoju respiratornih, kardiovaskularnih, endokrinoloških i psihosomatskih oboljenja. Direktno štetno dejstvo zagađenog vazduha na izloženu populaciju ispoljava se na organima za disanje i može dovesti do akutnih i hroničnih bolesti disajnih, ali i drugih organa. Iako značajan, uticaj zagađujućih materija prisutnih u vazduhu na zdravlje humane populacije je teško merljiv faktor rizika. Moguće ga je proceniti na osnovu podataka dobijenih u dugogodišnjim monitoring studijama i poređenjem pokazatelja kvaliteta vazduha i zdravstvenog stanja stanovništva.

U skladu sa odobrenim Predlogom, opšti ciljevi Projekta su uspostavljanje saradnje sa Departmanom za javno zdravlje Univerziteta u Kopenhagenu, izgradnja kapaciteta u Srbiji, na Fakultetu tehničkih nauka, za sprovođenje studija o zdravstvenim efektima zagađenja vazduha i razvoj projektnih prijava sa timom Univerziteta u Kopenhagenu na buduće pozive za finansiranje istraživanja iz oblasti.

Početkom 2021. godine započeta je realizacija Projekta. Članovi tima sa Fakulteta tehničkih nauka su od samog početka realizacije uključeni u dugogodišnje istraživanje koje se sprovodi u Danskoj i obuhvata analizu podataka dobijenih u okviru danske kohort studije medicinskih sestara. Kohort studija, pored podataka o izloženosti aeropolutantima (PM10, PM2,5, NO2, NOx, CO, O3), sadrži i podatke o izloženosti saobraćajnoj buci koja je jedan od faktora rizika za razvoj kardiovaskularnih bolesti. Kao istaknuti rezultat dosadašnje uspešne saradnje sa kolegama sa Departmana za javno zdravlje Univerziteta u Kopenhagenu, u časopisu Environment International, sa impakt faktorom 7,577 u 2019. godini, objavljen je rad Long-term exposure to ambient air pollution and road traffic noise and asthma incidence in adults: The Danish Nurse cohort, https://doi.org/10.1016/j.envint.2021.106464.

Članovi tima sa Fakulteta tehničkih nauka se uključuju na online predavanja iz oblasti zagađenja vazduha, epidemiologije, zaštite zdravlja i statističkih alata za obradu podataka, koja organizuje, na nedeljnom nivou, partner iz Danske. Na predavanja su pozvani i studenti studijske grupe Kontrola kvaliteta vazduha, studijskog programa Inženjerstvo zaštite životne sredine, kao i ostale zainteresovane studente, saradnike i nastavnike na Departmanu za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu (zainteresovani treba da pošalju svoje podatke, ime, prezime i e-mail na adresu jelenaradonic@uns.ac.rs).

Istraživač na projektu, dr Maja Brborić, je prisustvovala online obuci za korišćenje statističkog paketa STATA, neophodnog za obradu velike baze podataka kao što su podaci koji se dobijaju tokom sprovođenja dugogodišnjih kohort studija. Stečeno znanje će našem timu biti izuzetno dragoceno prilikom procene uticaja aerozagađenja na zdravlje populacije Republike Srbije. U tu svrhu, istraživački tim je već sakupio podatke kojima raspolažu Gradska uprava za zaštitu životne sredine Grada Novog Sada i Institut za javno zdravlje Vojvodine. Takođe, prikupljena je i opsežna baza podataka o nivoima polutanata detektovanih u vazduhu na više desetina lokacija u Srbiji od strane Agencije za zaštitu životne sredine, Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije. Podaci predstavljaju dobru osnovu za procenu uticaja aerozagađenja na zdravlje stanovništva. Istraživački tim će, nakon razvijene i primenjene metodologije, moći naučnoj i stručnoj javnosti, zajednici, kao i donosiocima odluka na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou da pruži pouzdane informacije o štetnim efektima zagađenja vazduha na zdravlje humane populacije.

 

ZAHVALNICA: Istraživanje je sprovedeno uz podršku Fonda za nauku Republike Srbije, Program DIJASPORA, #6461896, LiBAir.

Ova vest je sačinjena sredstvima finansijske podrške od strane Fonda za nauku. Za sadržinu ove publikacije isključivo je odgovoran Fakultet tehničkih nauku i ta sadržina ne izražava stavove Fonda za nauku Republike Srbije.

Prijava na sajt