Stručna poseta Postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda grada Subotice i biogasnoj elektrani Gakovac doo u Staroj Moravici

18.06.2019

Master i studenti četvrte godine Inženjerstva zaštite životne sredine, kao i studenti treće godine studijskog programa Čiste energetske tehnologije su u okviru predmeta Praktikum zaštite životne sredine, Projektovanje sistema zaštite i Tehnologije energetskog iskorišćenja otpada 21. maja 2019. godine, u organizaciji Departmana za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu, posetili Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda grada Subotice i biogasnu elektranu Gakovac doo u Staroj Moravici.

Uz stručno i profesionalno vođenje, studenti su imali priliku da vide i upoznaju se sa principima rada novog Prečistača otpadnih voda grada Subotice, koji je, sa povećanim hidrauličkim i organskim opterećenjem, tercijalnim prečišćavanjem i sa tretmanom primarnog i sekundarsnog mulja pušten u rad 2009. godine. Sve otpadne vode stanovništva, ustanova, zanatstva i industrije, kao i atmosferske vode grada Subotice, sakupljaju se u sistemu kanalisanja opšteg tipa i glavnim kolektorom dospevaju do Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Studentima su predstavljene sve tehnološke operacije, optimizacija i vrednosti procesnih parametara Postrojenja, koje se sastoji od dve linije:

  1. Linija vode – mehanički i biološki tretmanom otpadne vode sa niskim organskim i visokim hidrauličkim opterećenjem.
  2. Linija mulja - anaerobna stabilizacija muljeva (nastalih tokom biološkog prečišćavanja otpadnih voda) u digestorima, uz proizvodnju biogasa i obezvodnjavanje nastalog digestovanog mulja.

Tokom stručne posete, glavni tehnolog na Postrojenju studentima je poseban akcentat stavio na mogućnost iskorišćenja stabilizovanog mulja, kao sekundarne sirovine za kompostiranje ili fitoremedijaciju, kao najsavremenijeg pravca zelenih tehnologija i održivog razvoja kome JKP "Vodovod i kanalizacija" konstantno teži.

Izuzetno zanimljiv deo stručne posete studentima je bio obilazak biogasne elektrane koja ima instalisanu snagu od 2MW električne energije. Postojenje je počelo sa radom oktobra 2017. godine kada je i dobilo status povlašćenog proizvođača električne energije. Godišnja količina električne energije koju postrojenje isporuči u elektrodistributivnu mrežu iznosi 16.000 MWh, a kao sirovinu za proizvodnju biogasa koristi ostatke iz poljoprivredne i stočarske proizvodnje PIK Moravica. Ceo proces je automatizovan, a u planu je i iskorišćenje otpadne toplote.

Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda grada Subotice: http://www.vodovodsu.rs/14-Preciscavanje-otpadnih-voda

Prijava na sajt