IN MEMORIAM: PROF. EMERITUS MIRJANA VOJINOVIĆ MILORADOV

24.01.2024

Departman za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu ostao je bez profesorke emeritusa dr Mirjane Vojinović Miloradov, redovne profesorke u penziji Fakulteta tehničkih nauka.

Profesorka Vojinović Miloradov je ostavila neizbrisiv trag na polju naučnog rada, međunarodne saradnje i pedagoškog rada sa studentima. Posebno je značajan njen rad i rezultat u radu sa mladim saradnicima, u obezbeđivanju nastavno-naučnog podmlatka, njihovom stručnom usavršavanju i akademskom napretku. Profesorka je zaslužna za osnivanje, razvoj, napredak i afirmaciju Departmana za zaštitu životne sredine i zaštite na radu. Kao jedan od prvih izabranih profesora emeritusa Univerziteta u Novom Sadu i zamenica predsedavajuće Predsedništva Kluba  profesora emeritusa Univerziteta u Novom Sadu i nakon formalnog odlaska u penziju neumorno je učestvovala u aktivnostima koje su doprinosile ugledu i afirmaciji Departmana, fakulteta i  Univerziteta u zemlji i inostranstvu.

Kolege, saradnici i mnogobrojne generacije studentata pamtiće je pre svega po izuzetnoj energiji, snažnom entuzijazmu, nesebičnosti i dobronamernosti. Pamtiće njene neumorne napore za afirmaciju inženjerstva zaštite životne sredine, njena motivaciona obraćanja, odbijanje da dozvoli bilo kome bilo kakvo odustajanje i posebno njeno instistiranje da se mora uoporno pokušavati i neumorno raditi da bi se dobio rezultat.

Rođena je u Sremskoj Kamenici. Diplomirala je, a zatim magistrirala i doktorirala na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Kako je navedeno u izdanju Kluba profesora emeritusa Petnaest godina od izbora prvih profesora emeritusa na Univerzitetu u Novom Sadu (2023), predavala je na Tehnološkom, Prirodno-matematičkom, Medicinskom, Filozofskom i Fakultetu tehničkih nauka predmete iz oblasti primenjene i medicinske hemije i inženjerstva zaštite životne sredine. Nastavu na magistarskim i doktorskim studijama držala je u zemlji i inostranstvu. U zvanju profesora emeritusa bila je angažovana na master i doktorskim studijama na FTN-u. U ključne oblasti njenog istraživačkog rada ubrajaju se: prva i retka određivanja rezidua perzistentnih organskih polutanata u humanim i biološkim uzorcima, modelovanje i proračun podeonih koeficijenata lako isparljivih perzistentnih polutanata u ambijentalnom vazduhu, primena egzo i endo hedralnih nanomolekula fulerena i monitoring emergentnih perzistentnih supstanci. Bila je plenarni predavač na mnogobrojnim međunarodnim kongresima, kao i rukovodilac 14 međunarodnih projekata. Objavila je preko deset priručnika i zbirki zadataka na srpskom i engleskom jeziku, a bila je i član međuakademskog odbora SANU „Čovek i životna sredina“. Bila je mentor u izradi preko 40 doktorskih disertacija.

Učestvovala je u pripremi, realizaciji i radu prvog TEMPUS projekta za obrazovanje iz oblasti inženjerstva zaštite životne sredine, koji je Univerzitet u Novom Sadu dobio 1991. godine uz formiranje prvog, jedinstvenog, interdisciplinarnog i multidisciplinarnog centra iz oblasti inženjerstva zaštite životne sredine u Istočnoj Evropi. Zahvaljujući ovom centru na Univerzitetu u Novom Sadu su se potom razvile i druge nove interdisciplinarne jedinice, koje su zatim formirale prepoznatljivu asocijaciju centara – ACIMSI, koja danas funkcioniše kao Univerzitetski centar za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije i istraživanja Univerziteta u Novom Sadu (UCIMSI). Predano i znalački, sa puno entuzijazma, profesorka Miloradov je 14 godina rukovodila interdisciplinarnim univerzitetskim centrom u oblasti zaštite životne sredine, u okviru kojeg su se realizovale magistarske i specijalističke studije. Iskustvo stečeno u toku ovog rada bilo je od velike važnosti kada je zajedno sa kolegama sa Fakulteta tehničkih nauka bila jedan od osnivača i kreatora studijskog programa iz oblasti Inženjerstva zaštite životne sredine, kada je formiran i Departman za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu 1999. godine.

Bila je dobitnica većeg broja priznanja, nagrada i plaketa za poseban doprinos razvoju Univerziteta, FTN-a, PMF-a i Tehnološkog fakulteta, među kojima su i nagrada Ministarstva za zaštitu životne sredine Slovačke Vlade koju je sa mladim doktorandima dobila 2011. i 2018. na međunarodnoj konferenciji TOP (Technika Ochrany Prostredia) za Progresivnu ideju, kao i Zlatna plaketa Univerziteta u Bratislavi za dugogodišnju uspešnu istraživačku i obrazovnu delatnost u okviru aktivnosti zaštite životne sredine.

Povodom smrti profesorke Vojinović Miloradov, Departman za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu izražava duboko i iskreno saučešće njenoj porodici, studentima, saradnicima i prijateljima.

Komemoracija u organizaciji Univerziteta u Novom Sadu i Fakulteta tehničkih nauka održaće se u četvrtak, 25. januara 2024. godine, u 11 časova, u amfiteatru zgrade Rektorata.

Prijava na sajt