SWARM Projekat

11.05.2021

Departman za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu sa kolegama sa Departmana za građevinarstvo uključeno je u realizaciju Erasmus plus projekta Strengthening of master curricula in water resources management for the Western Balkans HEIs and stakeholders – SWARM. Opšti cilj Projekta je edukacija stručnjaka za upravlјanje vodnim resursima na Zapadnom Balkanu (ZB) u skladu sa nacionalnim i politikama Evropske Unije. Implementacijom projektnih aktivnosti i realizacijom projekta poboljšan je nivo kompetencija i veština u nekoliko visokoškolskih ustanova u regionu kroz razvoj novih i inovativnih master programa u oblasti upravlјanja vodnim resursima u skladu sa Bolonjskim zahtevima i nacionalnim standardima za akreditaciju. U okviru projekta modernizovana su dva master studijska programa Departmana za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu - Inženjerstvo tretmana i zaštite voda i Inženjerstvo zaštite životne sredine. U okviru projekta nabavljena je i savremena laboratorijska oprema koja se nalazi u akreditovanoj Laboratoriji za monitoring životne i radne sredine Departmana i razvijeno je nekoliko kurseva za celoživotno učenje (LLL kursevi) za sektor voda u skladu sa Okvirnom direktivom EU o vodama koje izvode nastavnici Departmana angažovani na SWARM projektu.

Sajt projekta: http://swarm.ni.ac.rs/

Prijava na sajt