Predavanje: "Čestično zagađenje ambijentalnog vazduha u Novom Sadu pre i tokom vanrednog stanja uzrokovanog pandemijom COVID-19"

16.11.2022

U ponedeljak 21.11.2022. godine sa početkom u 13:15h u svečanoj sali Fakulteta tehničkih nauka održaće se predavanje o čestičnom zagađenju, koncentracionim nivoima finih i grubih čestičnih materija u ambijentalnom vazduhu (PM2.5 i PM10) u Novom Sadu, pre i tokom vanrednog stanja uvedenog 2020. godine, koje ima za cilj da prikaže potencijalne promene kvaliteta vazduha usled promene redovnih aktivnosti stanovništva uzrokovanih pandemijom i samim tim ukaže, na postojeće zavisnosti i uticaje saobraćaja, različitih klasa vozila, lokalne meteorologije i sezonskih varijacija na njegov kvalitet.

Kratka biografija predavača:

MSc Sonja Dmitrašinović završila je osnovne i master akademske studije na Prirodno matematičkom fakultetu u Novom Sadu na Departmanu hemije, biohemije i zaštite životne sredine. Na Fakultetu tehničkih nauka, na Departmanu Inženjerstva zaštite životne sredine i zaštite na radu, pohađa doktorske akademske studije sa tematikom fokusiranom na statističko modelovanje prostornih i vremenskih varijacija koncentracija finih čestičnih materija u Novom Sadu. Dodatne oblasti istraživanja i interesovanja, usmerene su na monitoring kvaliteta vazduha, rad sa low-cost uzorkivačima vazduha i na procenu zdravstvenog rizika. Saradnik je na projektima koji se bave mobilnim monitoringom ambijentalnog vazduha i analizom šireg spektra polutanata vazduha. Na istom Departmanu, na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, zaposlena je kao istraživač saradnik.

Link za pristup predavanju:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Zjk2NTI3ZGMtMDc5MS00NjBiLWIxZjItMDc4NTM3ZGEyNzA0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ada575f6-4e91-4d1d-aa89-9b2d9f5810e3%22%2c%22Oid%22%3a%22f840560c-3889-458b-b3b6-86a9c092a709%22%7d

Prijava na sajt