Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption

IZZS - Departman za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu

Test 2 i kolkvijum 2 iz Uvoda i principa zaštite okruženja

Raspored polaganja TESTA 2 I KOLOKV IJUMA 2 iz Uvoda i principa zaštite okruženja

Teme za bachelor radove


Mentor Spisak tema za Bachelor radove
dr Goran Vujić, Vanredni profesor
dr Milan Martinov, Redovni profesor
 1. Tečni stajnjak, postupci prerade s obzirom na zaštitu životne sredine.
 2. Savremeni traktori, zahtevi koje treba da ispune s obzirom na zaštitu životne sredine.
 3. Kontrolisano kretanje mehanizacije u održivoj proizvodnji biljnih vrsta.
 4. Savremeni postupci hemijske zaštite bilja i njihov uticaj na životnu okolinu.
 5. Dorada povrća i njen uticaj na proizvodnju zdrave hrane.
 6. Proizvodnja i primena stočne hrane u ishrani domaćih životinja – uticaj na zdravstveno ispravnu ljudsku ishranu.
 7. Energetsko bilansiranje u poljoprivredi.
 8. Biogas kao tehnologija zbrinjavanja otpada i žetvenih ostataka u poljoprivredi.
 9. Postupci ubiranja žetvenih ostataka kao izvora energije.
 10. Energetsko bilje za proizvodnju biogasa.
 11. Energetsko bilje kao izvor obnovljive energije, čvrsta biomasa.
 12. Mogućnosti ubiranja i energetskog korišćenja žetvenih ostataka kukuruza.
 13. Korišćenje obnovljivih izvora energije u poljoprivrednoj proizvodnji.
dr Slobodan Krnjetin, Redovni profesor
 1. Otvori na objektima kao elementi zaštite
 2. Analiza primera  energetske (bioklimatske) rehabilitacije objekata i blokova
 3. Bioklimatska i solarna arhitektura – primeri pasivnih sistema
 4. Opasnosti od požara – efekti na životnu sredinu i na ljude
 5. Temperaturni režimi požara – efekti na građevinske konstrukcije
 6. Uporedna analiza šteta od požara u Srbiji i drugim evropskim državama
dr Slavko Đurić, Vanredni profesor

I.                   ZAŠTITA VAZDUHA

 1. Izvori zagađenja (osnovni industrijski zagađivači vazduha)
 2. Emisija čvrstih i gasovitih materija iz stacionarnih termo-energetskih postrojenja)
 3. Emisija čvrstih i gasovitih materija iz mobilnih izvora
 4. Imisija čvrstih i gasovitih materija u atmosferi (disperzija polutanata u atmosferi)
 5. Nastajanje kiselih kiša i njihov uticaj na životnu sredinu
 6. Prečišćavanje dimnih gasova od gasovitih zagađujućih komponenti (oksidi sumpora, azota, ugljenika, jedinjenja hlora,...)
 7. Prečišćavanje dimnih gasova od čvrtsih čestica (taložne komore, cikloni, filtracija, ...)
 8. Prečićavanje dimnih gasova kod mibilnih izvora (motori sa unutrašnjim sagorevanjem)
 9. Zakonska regulativa u oblasti zaštite vazduha (stacionarni i mobilni izvori)

 II.                   ZAŠTITA VODA

 1. Pojam otpadnih voda (nastajanje, vrste i klasifikacija otpadnih voda)
 2. Prečišćavanje otpadnih voda (fizički, hemijski, biološki, toplotni postupci prerade otpadnih voda)
 3. Zakonska regulativa u oblasti otpadnih voda

 III.                   BUKA KAO ZAGAĐIVAČ SREDINE

 1. Izvori buke ( buka u industriji, saobraćaju,...)
 2. Mere zaštite od buke
 3. Zakonska regulativa u oblasti zaštite od buke
dr Dejan Ubavin, Docent
 1. Savremeni principi upravljanja građevinskim otpadom
 2. Savremeni principi upravljanje deponijama komunalnog otpada u domenu produkcije deponijskog gasa
 3. Upravljenje emisijama gasova staklene bašte na deponijama komunalnog otpada primenom metoda aeracije
 4. Uticaj emisije metana na klimatske promene
 5. Generisanje i kompostiranje baštenskog otpada – sezonske varijacije
 6. Uticaj vlage na odvijanje procesa dekompozicije otpada na deponiji
dr Dragana Štrbac, Docent
Datum ažuriranja: Februar 2016.
 1. Ponovna upotreba i reciklaža staklenih vlakana
 2. Reciklaža otpadnog stakla upotrebom u proizvodnji eko-cementa
dr Maja Turk Sekulić, Vanredni profesor

Datum ažuriranja: Februar 2016.

 1. Tercijarno prečišćavanje i dezinfekcija otpadnih voda mesne industrije pri ispuštanju u vodoprijemnik „osetljive“ prirode.
 2. Fizičko-hemijske i biološke karakteristike mulja nastalog prilikom prečišćavanja otpadnih voda mesne industrije.
 3. Tretman i odlaganje mulja nastalog prilikom prečišćavanja otpadnih voda mesne industrije.
 4. Klasifikacija i osnovne fizičko-hemijske karakteristike prioritetnih hazardnih supstanci u vodama.
 5. Separacija polutanata iz otpadnih voda primenom adsorpcije.
 6. Uticaj procesnih parametara na vođenje procesa adsorpcije.
 7. Termohemijska konverzija komunalnog otpada u cilju dobijanja separaciong medijuma.
 8. Monitoring voda najsavremenijim pasivnim metodologijama uzorkovanja.
 9. Detekcija polihlorovanih bifenila u površinskim slojevima zemljišta.
 10. Raspodela polihlorovanih bifenila između čestične i gasovite faze atmosferskog vazduha.
 11. Višefazni POPs/PCBs modeli. ferskog vazduha.
 12. Koeficijenti ravnotežne raspodele POPs/PCBs.

dr Jelena Radonić, Vanredni profesor

Datum ažuriranja: Februar 2016.

 1. Metode uzorkovanja ambijentalnog vazduha
 2. Određivanje sadržaja policikličnih aromatičnih ugljovodonika (PAHs) i suspendovanih čestica u ambijentalnom vazduhu
 3. Modelovanje distribucije policikličnih aromatičnih ugljovodonika (PAHs) između gasovite faze i suspendovanih čestica u ambijentalnom vazduhu
 4. Procena izvora emisije polutanata u ambijentalni vazduh
 5. Metode procene rizika izloženosti perzistetnim organskim polutantima (POPs)
 6. Okvirna direktiva o vodama (WFD) – procena ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda
 7. Prioritetni i prioritetni hazardni polutanti u vodama - Standardi i zakonske regulative u R. Srbiji i zemljama EU
 8. Prisustvo farmaceutika u komunalnim otpadnim vodama
 9. Otpadne vode farmaceutske industrije – Osnovni fizičko-hemijski parametri, mikrobiološki i biohemijski parametri, prisustvo (hazardnih) prioritetnih polutanata i emergentnih supstanci
 10. Ispitivanje dinamike procesa adsorpcije u poluindustrijskoj adsorpcionoj koloni
dr Bojan Batinić, Docent

Datum ažuriranja: Februar 2016.

 1. Mogućnosti za smanjenje negativnih uticaja na životnu sredinu nastalih upotrebom plastičnih kesa
 2. Uloga reciklažnih dvorišta u sklopu integralnog sistema upravljanja otpadom
 3. Princip rada i tehničke karakteristike osnovnih elemenata postrojenja za separaciju otpada
 4. Prednosti i nedostaci korišćenja podzemnih kontejnera za sakupljanje otpada
 5. Uloga i osnovni principi funkcionisanja transfer stanica u okviru regionalnog sistema upravljanja otpadom
 6. Opis tehnološkog postupka za reciklažu otpadnih vozila dom
 7. Opis tehnološkog postupka za reciklažu fluorescentnih cevi i sijalica koje sadrže živu
 8. Analiza nacionalnog i zakonodavstva EU u oblasti upravljanja elektronskim i električnim otpadom
 9. Opis tehnološkog postupka za reciklažu baterija i akumulatora
dr Nemanja Stanisavljević, Docent
 1. Tehnoloske karakteristike i uticaji na zivotnu sredinu sanitarnih deponija
 2. Tehnoloske karakteristike i uticaji na zivotnu sredinu kompostiranja
 3. Tehnoloske karakteristike i uticaji na zivotnu sredinu anaerobne digestije
 4. Tehnoloske karakteristike i uticaji na zivotnu sredinu postrojenja za mehanicki tretman
 5. Tehnoloske karakteristike i uticaji na zivotnu sredinu insineracije
 6. Tehnoloske karakteristike i uticaji na zivotnu sredinu spaljivanja otpada u cementarama
 7. Analiza hemijskih I fizickih osobina razlicitih frakcija komunalnog cvrstog otpada
 8. Pregled sistema za upravljanje ambalazniim otpadom u USA I EU
 9. Karakteristike procesa reciklaze I recikliranih materijala iz komunalnog cvrstog otpada
dr Branka Gvozdenac-Urošević, Docent

Datum ažuriranja: Februar 2016.

Okvirne teme

 1. Pregled potencijalnih mehanizama podrške za proizvođače energije iz obnovljivih izvora
 2. Kritički osvrt na razvoj potrošačkog društva, upotrebu energije i posledično zagađenje životne sredine
 3. Energija i održivi razvoj /Održiva energetika za budućnost
 4. SWOT analiza proizvodnje energije iz obnovljivih izvora- izbor: solarna, biomasa, hidroenergija…
 5. I druge teme iz oblasti:
 • Obnovljivih izvora energije
 • Energetske strategije i politike
 • Energetske efikasnosti
dr Branka Nakomčić-Smaragdakis, Redovni profesor
 1. Korišćenje toplotnih pumpi kod pasivnih solarnih objekata.
 2. Savremeni modeli vetrogeneratora.
 3. Komparativna analiza kogeneracije fosilnih goriva i korišćenja OIE.
 4. Analiza strategije energetske efiksanosti u stambenim objektima.
 5. Komparativna analiza korišćenja geotermalne energije u odnosu na druge oblike OIE.
 6. Primena FN tehnologije za snabdevanje električnom energijom uličnog osvetljenja/semafora i druge saobraćajne signalizacije.
 7. Tržište solarnih toplotnih kolektora u Srbiji.
 8. Tržište solarnih fotonaponskih panela u Srbiji.
 9. Komparativna analiza pravne regulative u oblasti OIE u EU i u Srbiji.
 10. Analiza potencijala hidro resursa Republike Srbije sa aspekta mogućnosti primene malih hidroelektrana.
 11. Analiza i evaluacija mera podrške većoj primeni OIE na nacionalnom nivou sa fokusom na Srbiju.
 12. Prikaz energetskih kapaciteta i energetskih potreba AP Vojvodine sa aspekta većeg učešća OIE.
dr Ivana Mihajlović, Docent
Datum ažuriranja: 04.03.2016.
 1. Procena raspodele organofosfornih usporivača gorenja između vazduha i zemljišta
 2. Primena online uređaja u analizi kvaliteta otpadnih voda
 3. Poreklo, izvori i raspodela organofosfornih usporivača gorenja u životnoj sredini
 4. Raspodela pesticida u sistemu sediment-voda
dr Milan Dimkić, Redovni profesor
 1. Primena pojedinih programa za modeliranje kvaliteta površinskih/podzemnih voda.
 2. Rešavanje problematike tretmana otpadnih voda
 3. Rešavanje problematike kanalisanja otpadnih voda
 4. Procena uticaja na životnu sredinu (vodni objekti)
 5. Problematika određivanja zona sanitarne zaštite
 6. Primena metode obalske filtracije i veštačkog prihranjivanja
 7. Efikasnost uklanjanja pojedinih mikropolutanata u postrojenjima za tretman otpadnih voda
 8. Prisutnost mikropolutanata u površinskim i podzemnim vodama
 9. Identifikacija i tretman zagađujućih materija iz procednih voda deponije.
 10. Transformacija azotnih jedinjenja pri razičitim uslovima sredine
dr Dragan Adamović, Docent

Datum ažuriranja: Februar 2016.

 1. Prisustvo suspendovanih čestica u ambijentalnom vazduhu kampusa Univerziteta u Novom Sadu


  Stručna praksa

   PLAN IZVOĐENJA STRUČNE PRAKSE 1

  Primena savremenih programskih sistema za eko-dizajn i LCA

  u inženjerstvu zaštite životne sredine i zaštite na radu

   

  Obaveštenje za studente 1. godine - vežbe iz predmeta hemijski principi u IZŽS

  VEŽBE IZ PREDMETA HEMIJSKI PRINCIPI U IZŽS POČINJU 25.02.2013. PO PREDVIĐENOM RASPOREDU