Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption

IZZS - Departman za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu

Teme za bachelor radove

Mentor dr Goran Vujić, vanredni profesor

 


Mentor prof. dr Milan Martinov, redovni profesor

 

1. Tečni stajnjak, postupci prerade s obzirom na zaštitu životne sredine.

2. Savremeni traktori, zahtevi koje treba da ispune s obzirom na zaštitu životne sredine.

3. Kontrolisano kretanje mehanizacije u održivoj proizvodnji biljnih vrsta.

4. Savremeni postupci hemijske zaštite bilja i njihov uticaj na životnu okolinu.

5. Dorada povrća i njen uticaj na proizvodnju zdrave hrane.

6. Proizvodnja i primena stočne hrane u ishrani domaćih životinja – uticaj na zdravstveno ispravnu ljudsku ishranu.

7. Energetsko bilansiranje u poljoprivredi.

8. Biogas kao tehnologija zbrinjavanja otpada i žetvenih ostataka u poljoprivredi.

9. Postupci ubiranja žetvenih ostataka kao izvora energije.

10. Energetsko bilje za proizvodnju biogasa.

11. Energetsko bilje kao izvor obnovljive energije, čvrsta biomasa.

12. Mogućnosti ubiranja i energetskog korišćenja žetvenih ostataka kukuruza.

13. Korišćenje obnovljivih izvora energije u poljoprivrednoj proizvodnji.

 

 

 

Mentor prof. dr Slobodan Krnjetin

 

TEME ZA  DIPLOMSKE  RADOVE 2015. IZ PREDMETA

GRADITELJSTVO I ŽIVOTNA SREDINA

 

1.       Otvori na objektima kao elementi zaštite

2.       Analiza primera  energetske (bioklimatske) rehabilitacije objekata i blokova

3.       Bioklimatska i solarna arhitektura – primeri pasivnih sistema

4.       Opasnosti od požaraefekti na životnu sredinu i na ljude

5.       Temperaturni režimi požara – efekti na građevinske konstrukcije

6.       Uuporedna analiza šteta od požara u Srbiji i drugim evropskim državama

 


Mentor dr Slavko Đurić, vanredni profesor

 

 

I.                   ZAŠTITA VAZDUHA

 1.      Izvori zagađenja (osnovni industrijski zagađivači vazduha)

 2.      Emisija čvrstih i gasovitih materija iz stacionarnih termo-energetskih postrojenja)

 3.      Emisija čvrstih i gasovitih materija iz mobilnih izvora

 4.      Imisija čvrstih i gasovitih materija u atmosferi (disperzija polutanata u atmosferi)

 5.      Nastajanje kiselih kiša i njihov uticaj na životnu sredinu

 6.      Prečišćavanje dimnih gasova od gasovitih zagađujućih komponenti (oksidi sumpora, azota, ugljenika, jedinjenja hlora,...)

 7.      Prečišćavanje dimnih gasova od čvrtsih čestica (taložne komore, cikloni, filtracija, ...)

 8.      Prečićavanje dimnih gasova kod mibilnih izvora (motori sa unutrašnjim sagorevanjem)

 9.      Zakonska regulativa u oblasti zaštite vazduha (stacionarni i mobilni izvori)

 

I.                   ZAŠTITA VODA

 1.      Pojam otpadnih voda (nastajanje, vrste i klasifikacija otpadnih voda)

 2.      Prečišćavanje otpadnih voda (fizički, hemijski, biološki, toplotni postupci prerade otpadnih voda)

 3.      Zakonska regulativa u oblasti otpadnih voda

 

I.                   BUKA KAO ZAGAĐIVAČ SREDINE

 1.      Izvori buke ( buka u industriji, saobraćaju,...)

 2.      Mere zaštite od buke

 3.      Zakonska regulativa u oblasti zaštite od buke

 

 

 

Mentor doc. dr Maja Turk Sekulić


1.       Tercijarno prečišćavanje i dezinfekcija otpadnih voda mesne industrije pri ispuštanju u vodoprijemnik „osetljive“ prirode.

2.       Fizičko-hemijske i biološke karakteristike mulja nastalog prilikom prečišćavanja otpadnih voda mesne industrije.

3.       Tretman i odlaganje mulja nastalog prilikom prečišćavanja otpadnih voda mesne industrije.

4.       Klasifikacija i osnovne fizičko-hemijske karakteristike prioritetnih hazardnih supstanci u vodama.

5.       'The state of the art' metode pripreme uzoraka medijuma životne sredine.

6.       'The state of the art' metodologije uzorkovanja vode.

7.       'The state of the art' metodologije uzorkovanjasedimenta.

8.       Monitoring voda najsavremenijim pasivnim metodologijamauzorkovanja.

9.       Detekcijapolihlorovanihbifenila u atmosferskom vazduhu.

10.    Detekcijapolihlorovanihbifenila u površinskim slojevima zemljišta.

11.    Raspodela polihlorovanihbifenila između čestične i gasovite faze atmosferskog vazduha.

12.    Višefazni POPs/PCBs modeli.

13.   Koeficijenti ravnotežne raspodele POPs/PCBs.


Mentor prof. dr Jelena Radonić

 

1.     Metode uzorkovanja ambijentalnog vazduha

2.     Okvirna direktiva o vodama (WFD) – procena ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda

3.     Prioritetne hazardne supstance u vodama. Standardi i zakonske regulative u R. Srbiji i zemljama EU

4.     Izvori, prisustvo i raspodela PAH u površinskoj vodi

 

5.     Uticaj otpadne vode na nivoe koncentracije farmaceutika u površinskoj vodi

 

 

Mentor doc. dr Dragana Štrbac

 1. Evropska regulativa u oblasti tankih slojeva za pakovanje hrane.

 

Mentror doc. dr Dejan Ubavin


 1. Savremeni principi upravljanja građevinskim otpadom
 2. Savremeni principi upravljanje deponijama komunalnog otpada u domenu produkcije deponijskog gasa
 3. Upravljenje emisijama gasova staklene bašte na deponijama komunalnog otpada primenom metoda aeracije
 4. Uticaj emisije metana na klimatske promene
 5. Generisanje i kompostiranje baštenskog otpada – sezonske varijacije
 6. Uticaj vlage na odvijanje procesa dekompozicije otpada na deponiji

 

Mentor dr Nemanja Stanisavljević


 1. Tehnoloske karakteristike i uticaji na zivotnu sredinu sanitarnih deponija

2. Tehnoloske karakteristike i uticaji na zivotnu sredinu kompostiranja

3. Tehnoloske karakteristike i uticaji na zivotnu sredinu anaerobne digestije

4. Tehnoloske karakteristike i uticaji na zivotnu sredinu postrojenja za mehanicki tretman

5. Tehnoloske karakteristike i uticaji na zivotnu sredinu insineracije

6. Tehnoloske karakteristike i uticaji na zivotnu sredinu spaljivanja otpada u cementarama

7. Analiza hemijskih I fizickih osobina razlicitih frakcija komunalnog cvrstog otpada

8. Pregled sistema za upravljanje ambalazniim otpadom u USA I EU

9. Karakteristike procesa reciklaze I recikliranih materijala iz komunalnog cvrstog otpada

 

Mentor doc. dr Branka Gvozdenac-Urošević

 

Mentor prof. dr Branka Nakomčić-Smaragdakis


  1.  Korišćenje toplotnih pumpi kod pasivnih solarnih objekata.

2.    Savremeni modeli vetrogeneratora.

3.    Komparativna analiza kogeneracije fosilnih goriva i korišćenja OIE.

4.    Analiza strategije energetske efiksanosti u stambenim objektima.

5.   Komparativna analiza korišćenja geotermalne energije u odnosu na druge oblike OIE.

6.    Primena FN tehnologije za snabdevanje električnom energijom uličnog osvetljenja/semafora i druge saobraćajne signalizacije.

7.    Tržište solarnih toplotnih kolektora u Srbiji.

8.    Tržište solarnih fotonaponskih panela u Srbiji.

9.    Komparativna analiza pravne regulative u oblasti OIE u EU i u Srbiji.

10.    Analiza potencijala hidro resursa Republike Srbije sa aspekta mogućnosti primene malih hidroelektrana.

11.    Analiza i evaluacija mera podrške većoj primeni OIE na nacionalnom nivou sa fokusom na Srbiju.

12.    Prikaz energetskih kapaciteta i energetskih potreba AP Vojvodine sa aspekta većeg učešća OIE.

 

 

Mentor doc. dr Ivana Mihajlović

 

 1. Procena raspodele organofosfornih usporivača gorenja između vazduha i zemljišta
 2. Primena online uređaja u analizi kvaliteta otpadnih voda
 3. Poreklo, izvori i raspodela organofosfornih usporivača gorenja u životnoj sredini
 4. Raspodela pesticida u sistemu sediment-voda

 

Mentor prof. dr Milan Dimkić

 

1. Primena pojedinih programa za modeliranje kvaliteta površinskih/podzemnih voda.

2. Rešavanje problematike tretmana otpadnih voda 

3. Rešavanje problematike kanalisanja otpadnih voda 

4. Procena uticaja na životnu sredinu (vodni objekti)

5. Problematika određivanja zona sanitarne zaštite 

6. Primena metode obalske filtracije i veštačkog prihranjivanja

7. Efikasnost uklanjanja pojedinih mikropolutanata u postrojenjima za tretman otpadnih voda

8. Prisutnost mikropolutanata u površinskim i podzemnim vodama

9. Identifikacija i tretman zagađujućih materija iz procednih voda deponije.

10. Transformacija azotnih jedinjenja pri razičitim uslovima sredine

 

 

.Studija uticaja na životnu sredinu za objekte namenjene korišćenju i zaštiti voda
Primeri:
- postrojenje za pripremu vode za piće
- postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda
2. Modeliranje kvaliteta voda – teorija i praksa
3. Biološki procesi za prečišćavanje otpadnih voda i uklanjanje nutrijenata
4. Rešavanje problematike kišnih voda u urbanim sredinama – prikupljanje i tretman
5. Zaštitine zone izvorišta podzemnih voda
6. Razvoj i unapređenje izvorišta podzemnih voda
7. Izrada stateških i planskih dokumenata u oblasti voda

Mentor prof. dr Mirjana Vojinović Miloradov
Mentor doc. dr Dušan Sakulski

 


Obaveštenje za studente 1. godine - vežbe iz predmeta hemijski principi u IZŽS

VEŽBE IZ PREDMETA HEMIJSKI PRINCIPI U IZŽS POČINJU 25.02.2013. PO PREDVIĐENOM RASPOREDU

Stručna praksa

 PLAN IZVOĐENJA STRUČNE PRAKSE 1

Primena savremenih programskih sistema za eko-dizajn i LCA

u inženjerstvu zaštite životne sredine i zaštite na radu