O Departmanu

Departman za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu, jedan je od novijih Departmana na Fakultetu tehničkih nauka, koji je počeo sa radom 1999. godine. Na Departmanu postoje četiri akreditovana studijska programa: Inženjerstvo zaštite životne sredine, gde je do sada upisano 14 generacija studenata, Inženjerstvo zaštite na radu, sa upisanom četvrtom generacijom studenata i  Čiste energetske tehnologije na koje je 2014. godine upisana prva generacija studenata. Pored navedenih studijskih programa, 2014. godine započeli smo i realizaciju master akademskih studija Inženjerstva tretmana i zaštite voda kao dvogodišnje studije koje su nastale kao rezultat saradnje Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada, Univerziteta Čirilo i Metodije iz Skopja, Politehničkog univerziteta u Tirani i Univerziteta u Firenici u okviru TEMPUS DEREL projekta. 

Departman je nastao kao odgovor na potrebe industrije, privrede i institucija koje se suočavaju sa problemima zaštite životne sredine, zaštite na radu i primenom čistih energetskih tehnologija, kojima su potrebni inženjeri sa interdisciplinarnim znanjima iz pomenutih oblasti. Od 1. aprila 2009. godine u sastavu Departmana za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu nalazi se i Katedra za inženjerstvo biosistema, koji je relativno nov naziv za oblast inženjerstva poljoprivredne proizvodnje, prerade i drugih ciljeva ruralnog razvoja.


Osim nastavne delatnosti, Departman za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu svoj rad je usmerio i ka naučno-istraživačkоm radu. Od svog osnivanja pa do danas, Departman je značajne napore ulagao i u primenјena istraživanja i saradnju sa privredom. Kao rezultat naučno istraživačkog rada saradnika na Departmanu, u poslednjih 10 godina objavljen je više desetina radova u istaknutim međunarodnim naučnim časopisima,  kao veliki broj saopštenja na skupovima nacionalnog i međunarodnog značaja.

17. decembra 2008. godine otvorena je Laboratorija za monitoring deponija, otpadnih voda i vazduha. U decembru iste godine, Departman za inženjerstvo zaštite životne sredine izdao je prvi broj časopisa “Kompakt”, koji predstavlja prvi časopis u našem regionu koji obrađuje tematiku upravljanja otpadom, savremenih pristupa u rešavanju problema u toj oblasti, pozitivnih svetskih iskustava i stanja upravljanja otpadom u Srbiji. Departman je razvio i svoju specifičnu aktivnost iz oblasti organizovanja naučnih, stručnih i profesionalnih seminara i konferencija. To je jedan od načina direktnog širenja naših naučnih i istraživačkih aktivnosti.

 

OBLASTI INŽENJERSTVA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE:

-          Analiza podataka o stanju okoline

-          Izrada projekata u oblasti zaštite životne sredine

-          Održivo korišćenje prirodnih resursa

-          Zaštita životne sredine u graditeljstvu

-          Upravljanje otpadom i tokovima materijala

-          Obnovljivi izvori energije

-          Inženjerstvo biosistema

-          Inženjerstvo zaštite na radu i inženjerstvo zaštite od požara

-          Monitoring i upravljanje otpadnim vodama

-          Upravljanje podzemnim i površinskim vodama

Zaposleni

Na Departmanu je zaposlen 41 saradnik - jedan profesor emeritus, četiri redovna profesora, četiri vanredna profesora, devet docenata, osamnaest asistenata i saradnika, četiri laboranta i poslovna sekretarica. U rad Departmana uključeno je i 68 profesora, asistenata i saradnika sa drugih katedri Fakulteta tehničkih nauka i drugih fakulteta iz Srbije i inostranstva.

Nastavu trenutno pohađa 980 studenata.