Stručna praksa (IZnR)

Inženjerstvo zaštite na radu

Stručnu praksu treba realizovati do kraja školske godine, a najkasnije pre odbrane diplomskog/master rada. Student treba da samostalno pronađe organizaciju (preduzeće, privredno društvo) u kojem će obaviti stručnu praksu.

Najpre je potrebno proveriti da li organizacija ima potpisan ugovor o obavljanju stručne prakse (u daljem tekstu ugovor) sa FTN, što se može proveriti u organizaciji ili na sajtu FTN (odeljak studenti/stručna praksa - http://ftn.uns.ac.rs/990637010/studentska-praksa). Ukoliko ugovor nije prethodno potpisan sa organizacijom onda je potrebno uraditi sledeće:

 1. Odštampati i odneti četiri primerka ugovora (u prilogu) na potpis u organizaciju (prethodno proveriti da li je aktuelni dekan FTN naveden u ugovoru);
 2. Potpisani ugovori se donose na FTN da potpiše prodekan za nastavu ili dekan, nakon čega se ugovori nose na zavođenje. Dva primerka ugovora ostaju za FTN, a dva organizaciji gde se radi praksa.

Kada organizacija ima potpisan ugovor onda se realizacija stručne prakse odvija prema sledećim koracima:

 1. Ukoliko se to zahteva od strane organizacije, student uzima uput za obavljanje stručne prakse koji potpisuje rukovodilac stručne prakse (vanr. prof. dr Boris Agarski) i sa uputom ide u organizaciju da obavi stručnu praksu u trajanju od 10 radnih dana (2 radne nedelje, 8 h dnevno);
 2. U toku obavljanja stručne prakse ili na kraju, student piše dnevnik stručne prakse (u prilogu) i šalje rukovodiocu stručne prakse na uvid (minimum nedelju dana pre termina ispita stručne prakse).
 3. Kada je realizovana stručna praksa, organizacija studentu izdaje potvrdu o obavljenoj stručnoj praksi u slobodnoj formi. Potvrda treba da sadrži naziv i sedište organizacije, ime i prezime studenta, period obavljanja stručne prakse, datum i mesto izdavanja potvrde, potpis odgovornog lica i pečat organizacije;
 4. Zaposleni studenti takođe pišu dnevnik stručne prakse u kojem opisuju poslove koje rade, a umesto potvrde o obavljenoj stručnoj praksi donose potvrdu o zaposlenju;
 5. Nakon potvrde rukovodioca stručne prakse da je dnevnik stručne prakse dobro sastavljen prijavljuje se stručna praksa kao ispit i elektronska verzija dnevnika sa skeniranom potvrdom se predaje rukovodiocu stručne prakse. 

 

Dokumenti:

Uputstvo za pisanje dnevnika stručne prakse

Ugovor o obavljanju stručne prakse

Morate biti ulogovani da biste videli ovaj sadržaj ove stranice.

  Morate biti ulogovani da biste videli ovaj sadržaj ove stranice.

  Morate biti ulogovani da biste videli ovaj sadržaj ove stranice.