Stručna praksa (IZnR)

Inženjerstvo zaštite na radu

Stručnu praksu treba realizovati do kraja školske godine, a najkasnije pre odbrane diplomskog/master rada. Student treba da samostalno pronađe preduzeće u kojem će obaviti stručnu praksu.

Najpre je potrebno proveriti da li preduzeće ima potpisan ugovor o obavljanju stručne prakse (u daljem tekstu ugovor) sa FTN, što se može proveriti u samom preduzeću ili na sajtu FTN (odeljak studenti/stručna praksa - http://www.ftn.uns.ac.rs/1140334690/). Ukoliko ugovor nije prethodno potpisan sa preduzećem (proveriti, naročito obratiti pažnju na osmi član ugovora gde treba da piše „ovaj ugovor se zaključuje na neodređeno vreme“) onda je potrebno uraditi sledeće:

  1. Odštampati i odneti četiri primerka ugovora (u prilogu) na potpis u preduzeće;
  2. Potpisani ugovori se donose na FTN da potpiše prodekan za nastavu ili dekan, nakon čega se ugovori nose na zavođenje (prizemlje kule - vrata preko puta opšte/kadrovske službe). Dva primerka ugovora ostaju za FTN, a dva preduzeću gde se radi praksa.

Kada preduzeće ima potpisan ugovor onda se realizacija stručne prakse odvija prema sledećim koracima:

  1. Ukoliko se to zahteva od strane preduzeća, student uzima uput za obavljanje stručne prakse koji potpisuje rukovodilac stručne prakse (vanr. prof. dr Boris Agarski) i sa uputom ide u preduzeće da obavi stručnu praksu u trajanju od 10 radnih dana (2 radne nedelje, 8 h dnevno);
  2. U toku obavljanja stručne prakse ili na kraju, student piše dnevnik stručne prakse (u prilogu) i šalje rukovodiocu stručne prakse na uvid pre štampe (minimum nedelju dana pre termina ispita stručne prakse).
  3. Kada je realizovana stručna praksa, preduzeće studentu izdaje potvrdu o obavljenoj stručnoj praksi u slobodnoj formi. Potvrda treba da sadrži naziv i sedište preduzeća, ime i prezime studenta, period obavljanja stručne prakse, datum i mesto izdavanja potvrde, potpis odgovornog lica i pečat preduzeća;
  4. Nakon potvrde rukovodioca stručne prakse da je dnevnik stručne prakse dobro sastavljen, dnevnik se štampa, stavlja u plastičnu foliju za registrator, prijavljuje se stručna praksa kao ispit i predaje rukovodiocu stručne prakse zajedno sa potvrdom. Termin upisa ocene u indeks se dogovara sa rukovodiocem stručne prakse par dana pre ispita stručne prakse.

 

Dokumenti:

Uputstvo za pisanje dnevnika stručne prakse

Ugovor o obavljanju stručne prakse

Morate biti ulogovani da biste videli ovaj sadržaj ove stranice.

    Morate biti ulogovani da biste videli ovaj sadržaj ove stranice.

    Morate biti ulogovani da biste videli ovaj sadržaj ove stranice.