Teme za master radove

Uputstvo za pisanje Master rada
 

Dr Branka Nakomčić Smaragdakis, vanredni profesor

 1. Korišćenje hibridnog sistema za snabdevanje stambenog/poslovnog objekta potrebnom električnom energijom
 2. Analiza razvoja sektora fotonaponskih tehnologija u Svetu/Evropi
 3. Primena fotonaponske tehnologije (FN) za snabdevanje električnom energijom malih potrošača u Laboratoriji za monitoring deponija, otpadnih voda i vazduha.
 4. Tehno-ekonomska analiza rada određenog postrojenja/industrije
 5. Analiza emisija zagađujućih materija u vazduh iz industrijskih objekata (na konkretnom primeru)
 6. Veće učešće OIE u energetskom bilansu Vojvodine korišćenjem solarne (ili vetra, ili hidro (MHE)): tehnička, ekonomska i ekološka evaluacija.
 7. Analiza efekta učešća OIE u energetici Srbije i (C. Gora, ili BiH, ili neka dr. zemlja iz okruženja)
 8. Komparativna analiza mehanizama podrške razvoju motornih vozila na električni pogon (u odabranim evropskim zemljama)
 9. Komparativna analiza kogeneracije fosilnih goriva i OIE
 10. Pregled stanja primene biogoriva u trasnportnom sektoru u EU
 11. Trend i prepreke razvoja primene električnih vozila na teritoriji EU
 12. Primena geotermalne energije u poljoprivredi (sa primerom primene)
 13. Pregled tehnologija i tipova ložišta za sagorevanje biomase

 

Dr Milan Dimkić, redovni profesor

 1. Problematika određivanja zona sanitarne zaštite.
 2. Primena metode obalske filtracije i veštačkog prihranjivanja- domaća i svetska iskustva.
 3. Efikasnost uklanjanja pojedinih mikropolutanata u postrojenjima za tretman otpadnih voda-svetska iskustva.
 4. Efikasnost uklanjanja pojedinih mikropolutanata u postrojenjima za tretman vode za piće -svetska iskustva
 5. Uticaj sorbiranja na odabrane mikropolutante.
 6. Uticaj degradacije na ponašanje mikropolutanata.
 7. Prisutnost i monitoring odabranih mikropoltanata u površinskim i podzemnim vodama.
 8. Uslovi transformacije azotnih jedinjenja u vodi i zemljištu.


Dr Jelena Radonić, vanredni profesor

 1. Distribucija policikličnih aromatičnih ugljovodinika (PAHs) između gasovite faze i suspendovanih čestica u ambijentalnom vazduhu na teritoriji R. Srbije
 2. Vremenski trendovi koncentracija policikličnih aromatičnih ugljovodinika (PAHs) na kontrolnom lokalitetu AP Vojvodine
 3. Vremenski trendovi koncentracija organohlornih pesticida (OCPs) na kontrolnom lokalitetu AP Vojvodine
 4. Tretman procednih voda deponije metodom fitoremedijacije primenom akvatične makrofite Lemna minor.
 5. Metodologija izrade TREM modela (terenski regresioni model) i primena pri proceni koncentracije neorganskih polutanata prisutnih u ambijentalnom vazduhu
 6. Razvoj TREM modela (terenski regresioni model) sa ciljem procene koncentracije zagadjujućih supstanci u urbanim sredinama

Dr Slavko Đurić, redovni profesor

 1. Korišćenje toplotne enrgije pri procesima sagorevanja komunalnog čvrstog otpada
 2. Korišćenje toplotne enrgije pri procesima sagorevanja poljoprivredne biomase
 3. Uticaj temperature dimnih gasova na emisiju SO2 u termoelektranama
 4. Uticaj sastava pepela na emisiju SO2 u termoelektranama
 5. Primena jedinjenja kalcijuma na redukciju sumpornih oksida u dimnim gasovima termoelktrana
 6. Primena gasovitog amonijaka na redukciju sumpornih i azotnih oksida u dimnim gasovaima termoelektrana
 7. Primena Box modela u određivanju vrednosti imisije SO2 i NOx
 8. Metode merenja i analiza izduvnih gasova kod OTO motora
 9. Metode merenja i analiza izduvnih gasova kod DIZEL motora
 10. Izrada katastra zagađivača vazduha u Vojvodini

Napomena: Student sam bira vrstu termoenergetskog postrojenja (termoelektranu) u Srbiji ili okruženju.

Student sam bira vrstu industrije (postrojenje) u Srbiji ili okruženju.

 

 

Dr Slobodan Krnjetin, redovni profesor

 1. Građevinska biologija – analiza metoda zaštite ljudi
 2. Analiza energetski najracionalnijih modela i formi objekata
 3. Modeli EKO - prostornih strukture gradova
 4. Mogućnosti primene otpada u graditeljstvu
 5. Modeli  Eko - rekonstrukcija naselja u svetu – primer
 6. Analiza postojećih Zelenih sertifikata zgrada u svetu  – procedure i primeri
 7. Analiza potrebne otpornosti prema požaru jednog javnog objekta, prema SRPS TP 21
 8. Analiza  posebnih uticaja  u zgradama na zdravlje ljudi – građevinska biologija
 9. Primena  Strateške procene uticaja prostornih planova na životnu sredinu – primer
 10. Ekološki prihvatljivi materijali u graditeljstvu – primena prirodnih materijala sa detaljkima izvođenja
 11. Urbanističke mere zaštite životne sredine – primeri dobrih i ekološki neprihvatljivih rešenja

 

Dr Ivana Mihajlović, docent

 1. Uklanjanje pesticida iz vodenih rastvora primenom adsorbensa pripremljenog od otpada od kafe
 2. Uklanjanje pesticida iz vodenih rastvora primenom bentonita
 3. Razvoj metodologije za optimizaciju kalibracije senzora na bazi optičkih vlakana za analizu hlora u bazenima
 4. Razvoj metode optičkih senzora za analizu neorganskih polutanata u površinskoj vodi

 

Dr Maja Petrović, docent

 1. Procena nivoa kontaminacije procednih voda deponija komunalnog otpada neorganskim polutantima
 2. Primena statističkih metoda za procenu izvora emisije i grupisanje mernih mesta na deponijama komunalnog otpada
 3. Procena rizika po zdravlje humane populacije u blizini deponija komunalnog otpada
 4. Implementacija zahteva nove verzije standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017 u akreditovanoj laboratoriji za monitoring životne sredine

 

Dr Bojan Batinić, docent

 1. Mogućnosti i ograničenja za izdvajanje plemenitih metala iz elektronskog otpada
 2. Elektronski otpad kao sekundarni izvor kritičnih metala
 3. Analiza metodologija za određivanje kalorijske vrednosti komunalnog otpada
 4. Analiza metodologija za određivanje hemijskog sastava komunalnog otpada
 5. Određivanje veličine reprezentativnog uzorka na primeru različitih merenja u životnoj sredini
 6. Komparativna analiza korišćenja podzemnih kontejnera u odnosu na konvencionalne kontejnere za odlaganje otpada