Teme za bečelor radove

Uputstvo za pisanje Bečelor rada
 

Dr Branka Nakomčić Smaragdakis, vanredni profesor

 1. Analiza i evaluacija mera podrške većoj primeni OIE na nacionalnom nivou sa fokusom na Srbiju.
 2. Prikaz energetskih kapaciteta i energetskih potreba AP Vojvodine sa aspekta većeg učešća OIE.
 3. Gorive ćelije: tehnološki status i primena.
 4. Pregled istorijskog razvoja gorivih ćelija
 5. Procena potencijala biomase u izabranoj regiji.
 6. Pregled tržišta toplotnih pumpi i prateće opreme u R. Srbiji

 

Dr Milan Dimkić, redovni profesor

 1. Procena kvaliteta površinskih i podzemnih voda u okviru sliva, utvrđivanje statusa.
 2. Rešavanje problematike tretmana otpadnih voda.
 3. Rešavanje problematike tretmana vode za piće.
 4. Rešavanje problematike kanalisanja otpadnih voda.
 5. Procena uticaja vodnih objekata na životnu sredinu.
 6. Analiza plana upravljanja vodama za sliv reke.
 7. Analiza stanja upravljanja vodama za opštinu.
 8. Analiza praćenja kvantitativnog stanja voda.

 

Dr Dragana Štrbac, vanredni profesor

 1. Uticaj upotrebe sekundarne sirovine na mehanička svojstva nekih vrsta plastike.
 2. Uticaj upotrebe sekundarne sirovine na mehanička svojstva ugljeničnih vlakana.
 3. Uticaj upotrebe recikliranih građevinskih materijala na svojstva agregata od značaja za primenu.
 4. Svojstva recikliranih staklenih vlakana

 

Dr Jelena Radonić, vanredni profesor

 1. Određivanje sadržaja policikličnih aromatičnih ugljovodonika (PAHs) i suspendovanih čestica u ambijentalnom vazduhu
 2. Modelovanje distribucije policikličnih aromatičnih ugljovodonika (PAHs) između gasovite faze i suspendovanih čestica u ambijentalnom vazduhu
 3. Okvirna direktiva o vodama (WFD) – procena ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda
 4. Modelovanje postrojenja za tretman procednih voda deponija primenom softvera SuperPro Designer i STAN - studija slučaja za Novi Sad
 5. Modelovanje postrojenja za tretman procednih voda deponija primenom softvera SuperPro Designer i STAN - studija slučaja za Sremsku Mitrovicu
 6. Statistički aspekt TREM metodologije (terenski regresioni model) - izrada modela, evaluacija i validacija
 7. Uloga i značaj geografskog informacionog sistema pri modelovanju i razvoju TREM modela (terenski regresioni model)

 

Dr Slavko Đurić, redovni profesor

 1. Mehanički postupci prerade otpadnih voda
 2. Hemijski postupci prerade otpadnih voda
 3. Biološki postupci prerade otpadnih voda
 4. Toplotni postupci prerade otpadnih voda
 5. Termički postupci prewrade komunalnog čvrstog otpada
 6. Termički postupci prerade medicinskog otpada
 7. Emisija sumpornih i azotnih oksida pri sagorevanju biomase i njihov uticaj na životnu sredinu
 8. Emisija SO2 iz termoelektrana i njegov uticaj na životnu sredinu
 9. Mogućnost korišćenja pepela iz termoelktrana u komerciajlne svrhe
 10. Uticaj buke grada Novog Sada na životnu sredinu

Napomena: Student sam bira vrstu termoenergetskog postrojenja (termoelektranu) u Srbiji ili okruženju.

Student sam bira vrstu industrije (postrojenje) u Srbiji ili okruženju.

 

Dr Slobodan Krnjetin, redovni profesor

 1. Analiza energetskih aspekata kod izbora građevinskih materijala
 2. Metode zaštite od prodora radionukleida u građevinske objekte
 3. Analiza mogućnosti primene otpadnih materijala u Vojvodini za Izgradnju građevinskih  objekata
 4. Analiza primera Eko rekonstrukcija naselja u svetu
 5. Primena LEED sretifikatai – procedure i primeri
 6. Analiza kriterijuma za ekološku ocenu građevinskih materijala I objekata
 7. Analiza potrebne otpornosti prema požaru građevinskih elemenata i konstrukcija, prema SRPS TP 21
 8. Analiza jednog požara – ocena usaglašenosti objekta sa SRPS TP 21
 9. Uticaj elektromagnetskih zračenja u zgradama na ljudsko zdravlje
 10. Postupci izrade Strateške procene uticaja prostornih planova na životnu sredinu
 11. Ekološki prihvatljivi materijali u graditeljstvu - primeri primene
 12. Primeri specifičnih metoda zaštite životne sredine u prostornom planiranju nekih Evropskih gradova

 

Dr Ivana Mihajlović, docent

 1. Procena raspodele organofosfornih usporivača gorenja između vazduha i zemljišta
 2. Primena online uređaja u analizi kvaliteta otpadnih voda
 3. Poreklo, izvori i raspodela organofosfornih usporivača gorenja u životnoj sredini
 4. Primena savremenih tehnologija za uklanjanje farmaceutika iz komunalnih otpadnih voda
 5. Uklanjanje pesticida iz otpadnih voda primenom različitih tipova glina
 6. Primena senzora na bazi optičkih vlakana za monitoring neorganskih polutanata u otpadnoj vodi

 

Dr Maja Petrović, docent

 1. Procesni pristup identifikacije rizika i prilika u okviru sistema menadžmenta životnom sredinom organizacija
 2. Procesni pristup implementacije zahteva standarda SRPS ISO 17025:2017 za akreditaciju laboratorija
 3. Poreklo, izvori i raspodela polibromvanih difenil etara u životnoj sredini
 4. Poreklo, izvori i raspodela dioksina i furana u životnoj sredini
 5. Metode procene uticaja za selektovanje polutanata značajnih za monitoring površinskih i otpadnih voda
 6. Metode procene rizika po zdravlje humane populacije
 7. Analiza dostupnih metodologija za uzimanje uzoraka otpada za hemijsku analizu
 8. Analiza dostupnih metodologija za uzimanje uzoraka zemljišta za hemijsku analizu

 

Dr Dejan Ubavin, vanredni profesor

 1. Više tema iz oblasti: Utvrđivanje relevantnih faktora za optimalno kompostiranje u domaćinstvu
 2. Više tema iz oblasti: Izbor adekvatnih prekrivnih materijala deponije u cilju smanjenja emisije metana
 3. Utvrđivanje produkovanih količina ambalažnog otpada u objektima različite namene

 

Dr Bojan Batinić, docent

 1. Analiza tehnološkog postupka za reciklažu tonera
 2. Komparativna analiza korišćenja plastičnih i biorazgradivih kesa sa aspekta uticaja na životnu sredinu
 3. Određivanje uticajnih faktora na generisanu količinu i sastav komunalnog otpada
 4. Poređenje tehničkih karakteristika vozila za sakupljanje i transport otpada u kontekstu uvođenja sistema primarne separacije komunalnog otpada
 5. Poređenje tehničkih karakteristika kanti i kontejnera za odlaganje otpada u kontekstu uvođenja sistema primarne separacije komunalnog otpada
 6. Izbor odgovorajućeg modela primarne separacije komunalnog otpada u opštinama u Srbiji