Teme za bečelor radove

Uputstvo za pisanje Bečelor rada
 

Dr Branka Nakomčić Smaragdakis, vanredni profesor

 • Analiza i evaluacija mera podrške većoj primeni OIE na nacionalnom nivou sa fokusom na Srbiju.
 • Tržiste solarnih fotonaponskih panela u Republici Srbiji
 • Gorive ćelije: tehnološki status i primena.
 • Pregled istorijskog razvoja gorivih ćelija
 • Procena potencijala biomase u izabranoj regiji.
 • Pregled tržišta toplotnih pumpi i prateće opreme u R. Srbiji
 • Prikaz energetskih kapaciteta i energetskih potreba AP Vojvodine sa aspekta veceg ucešca obnovljivih izvora energije

 

Dr Milan Dimkić, redovni profesor

 • Procena kvaliteta površinskih i podzemnih voda u okviru sliva, utvrđivanje statusa.
 • Rešavanje problematike tretmana otpadnih voda.
 • Rešavanje problematike tretmana vode za piće.
 • Rešavanje problematike kanalisanja otpadnih voda.
 • Procena uticaja vodnih objekata na životnu sredinu.
 • Analiza plana upravljanja vodama za sliv reke.
 • Analiza stanja upravljanja vodama za opštinu.
 • Analiza praćenja kvantitativnog stanja voda.

 

Dr Dragana Štrbac, vanredni profesor

 • Komparacija zakonske regulative u oblasti nuklearne bezbednosti u EU i Srbiji
 • Komparacija zakonske regulative u oblasti nuklearne bezbednosti u zemljama regiona
 • Aspekti bezbednosti i zdravlja na radu u nuklearnim elektranama
 • Upotreba olova kao materijala za zastitu od zracenja
 • Kompozitni materijali za zastitu od razlicitih vrsta zracenja

 

Dr Jelena Radonić, vanredni profesor

 • Određivanje sadržaja policikličnih aromatičnih ugljovodonika (PAHs) i suspendovanih čestica u ambijentalnom vazduhu
 • Modelovanje distribucije policikličnih aromatičnih ugljovodonika (PAHs) između gasovite faze i suspendovanih čestica u ambijentalnom vazduhu
 • Okvirna direktiva o vodama (WFD) – procena ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda
 • Modelovanje postrojenja za tretman procednih voda deponija primenom softvera SuperPro Designer i STAN - studija slučaja za Novi Sad
 • Modelovanje postrojenja za tretman procednih voda deponija primenom softvera SuperPro Designer i STAN - studija slučaja za Sremsku Mitrovicu
 • Statistički aspekt TREM metodologije (terenski regresioni model) - izrada modela, evaluacija i validacija
 • Uloga i značaj geografskog informacionog sistema pri modelovanju i razvoju TREM modela (terenski regresioni model)

 

Dr Zoran Čepić, docent

 • Pregled ponuda i karakteristika uređaja za sagorevanje drvne biomase u R. Srbiji
 • Pregled ponuda i karakteristika uređaja za sagorevanje poljoprivredne biomase u R. Srbiji
 • Emisija sumpornih i azotnih oksida pri sagorevanju biomase i njihov uticaj na životnu sredinu
 • Emisija sumpornih oksida iz termoelektrana i njihov uticaj na životnu sredinu
 • Emisija azotnih oksida iz termoelektrana i njihov uticaj na životnu sredinu
 • Mogućnost korišćenja pepela iz termoelktrana u komerciajlne svrhe
 • Analiza emisija zagađujućih materija u vazduh iz industrijskog objekta (po izboru kandidata)
 • Rasprosiranje zagađujućih materija u životnoj sredini

 

Dr Slobodan Krnjetin, redovni profesor

 • Analiza energetskih aspekata kod izbora građevinskih materijala
 • Metode zaštite od prodora radionukleida u građevinske objekte
 • Analiza mogućnosti primene otpadnih materijala u Vojvodini za Izgradnju građevinskih objekata
 • Analiza primera Eko rekonstrukcija naselja u svetu
 • Primena LEED sretifikatai – procedure i primeri
 • Analiza kriterijuma za ekološku ocenu građevinskih materijala I objekata
 • Analiza potrebne otpornosti prema požaru građevinskih elemenata i konstrukcija, prema SRPS TP 21
 • Analiza jednog požara – ocena usaglašenosti objekta sa SRPS TP 21
 • Uticaj elektromagnetskih zračenja u zgradama na ljudsko zdravlje
 • Postupci izrade Strateške procene uticaja prostornih planova na životnu sredinu
 • Ekološki prihvatljivi materijali u graditeljstvu - primeri primene
 • Primeri specifičnih metoda zaštite životne sredine u prostornom planiranju nekih Evropskih gradova

 

Dr Ivana Mihajlović, docent

 • Procena raspodele organofosfornih usporivača gorenja između vazduha i zemljišta
 • Primena online uređaja u analizi kvaliteta otpadnih voda
 • Poreklo, izvori i raspodela organofosfornih usporivača gorenja u životnoj sredini
 • Primena savremenih tehnologija za uklanjanje farmaceutika iz komunalnih otpadnih voda
 • Uklanjanje pesticida iz otpadnih voda primenom različitih tipova glina
 • Primena senzora na bazi optičkih vlakana za monitoring neorganskih polutanata u otpadnoj vodi

 

Dr Maja Petrović, docent

 • Procesni pristup identifikacije rizika i prilika u okviru sistema menadžmenta životnom sredinom organizacija
 • Procesni pristup implementacije zahteva standarda SRPS ISO 17025:2017 za akreditaciju laboratorija
 • Poreklo, izvori i raspodela polibromvanih difenil etara u životnoj sredini
 • Poreklo, izvori i raspodela dioksina i furana u životnoj sredini
 • Metode procene uticaja za selektovanje polutanata značajnih za monitoring površinskih i otpadnih voda
 • Metode procene rizika po zdravlje humane populacije
 • Analiza dostupnih metodologija za uzimanje uzoraka otpada za hemijsku analizu
 • Analiza dostupnih metodologija za uzimanje uzoraka zemljišta za hemijsku analizu

 

Dr Dejan Ubavin, vanredni profesor

 • Uticaj odvojenog sakupljanja otpada na troškove sistema upravljanja otpadom
 • Značaj kompostiranja u domaćinstvu za dostizanje ciljeva upravljanja biorazgradivim otpadom
 • Utvrđivanje relevantnih faktora za optimalno kompostiranje u domaćinstvu
 • Unapređenje sistema zaštite na radu u oblasti upravljanja otpadom – više tema

 

Dr Bojan Batinić, docent

 • Analiza tehnološkog postupka za reciklažu tonera
 • Komparativna analiza korišćenja plastičnih i biorazgradivih kesa sa aspekta uticaja na životnu sredinu
 • Određivanje uticajnih faktora na generisanu količinu i sastav komunalnog otpada
 • Poređenje tehničkih karakteristika vozila za sakupljanje i transport otpada u kontekstu uvođenja sistema primarne separacije komunalnog otpada
 • Poređenje tehničkih karakteristika kanti i kontejnera za odlaganje otpada u kontekstu uvođenja sistema primarne separacije komunalnog otpada
 • Izbor odgovorajućeg modela primarne separacije komunalnog otpada u opštinama u Srbiji

 

Dr Nemanja Stanisavljević, vanredni profesor

 • Problematika generisanja i upravljanja plastičnim ambalažnim otpadom
 • Otpadna plastična ambalaža i planiranje upravljanja otpadom
 • Upravljanje otpadom i analiza tokova materijala
 • Analiza tokova supstanci i upravljanje otpadom
 • Industrijska ekologija i upravljanje otpadom
 • Cirkularna ekonomija i upravljanje otpadom
 • Klimatske promene i upravljanje otpadom
 • Industrijska ekologija i upravljanje životnom sredinom
 • Ko insineracija otpada u cementarama
 • Upravljanje otpadnim muljem
 • Remedijacija zagađenih lokaliteta
 • Upravljanje građevinskim otpadom
 • Procena uticaja na životnu sredinu tehnologija za tretman otpada
 • Pregled zakonodavnih mehanizama za unapređenje upravljanja otpadom