Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption

Akustika i zaštita od buke


Nastavnik:

Delić D. Vlado

Broj ESPB: 6
Oznaka predmeta: Z413
E-mail:
Web stranica:
Broj časova aktivne nastave (nedeljno)
Predavanja Vežbe Drugi oblici nastave Studijski istraživački rad Ostali časovi
3
1
2 0 0
Predmeti preduslovi - nema
1. Obrazovni cilj
Cilj kursa je da produbi znanja studenata o buci i njenom uticaju na čoveka i životnu sredinu. Inžinjeri zaštite životne sredite treba da poznaju standarde i propise o dopuštenom nivou buke, kao i da savladaju tehnike merenja, monitoringa i zaštite od buke.
2. Ishodi obrazovanja (stečena znanja)

Na predavanjima studenti zaštite životne sredine stiču potrebna znanja o buci, njenim karakteristikama i bolje razumeju uticaj na čoveka. Pored elementa fizičke i fiziološke akustike (šta i kako čujemo), studenti upoznaju standarde i propise o dozvoljenom nivou buke. Na vežbama stiču praktična iskustva sa mernim uređajima i tehnikama merenja, monitoringa i zaštite od buke. Znaju da izmere buku, akustičke parametre prostorija i izolacionu moć pregrada. Umeju da identifikuju i kvalifikuju potencijalne probleme sa bukom i da sugerišu rešenje za suzbijanje i zaštitu od buke u otvorenom i zatvorenom prostoru.

3. Sadržaj - struktura predmeta

•Fizičke karakteristike zvuka, generisanje i zakonitosti prostiranja zvuka.  •Percepcija zvuka i uticaj buke na čoveka (šta i kako čujemo: dB, foni i soni, dB(A)).  •Elektroakustički pretvarači (mikrofoni, zvučnici i slušalice), instrumentacija za merenje i analizu buke (fonometri, filtri (oktave, terce), spektar buke (N-krive), dozimetri, softver).  •Buka u životnoj sredini, izvori buke (mašine, saobraćaj itd.), nivo i doza buke, i širenje buke u otvorenom i zatvorenom prostoru, proračun nivoa buke, monitoring buke u radnoj i životnoj sredini.  •Propisi o dopuštenom nivou buke u životnoj sredini, standardi i tehnike za merenje buke.  •Metode suzbijanja i zaštite od buke (akustičke barijere i zakloni, izolaciona moć pregrada, apsorberi zvuka, akustička obrada prostorija, aktivno potiskivanje buke, zaštitnici za uši).

4. Metode izvođenja nastave

Predavanja izvodi profesor koristeći PowerPoint prezentacije koje je pripremio za ovaj predmet i koje su dostupne studentima u .pdf formatu. Prezentacije imaju audio sadržaje i animacije koji demonstriraju i ilustruju ključne detalje na predavanjima. Prvi deo gradiva (fizička i fiziološka akustika) praćen je auditornim vežbama. Drugi deo kursa (merenje i analiza buke) praćen je vežbama u Laboratoriji za akustiku i govorne tehnologije na FTN, gde se studenti upoznaju sa instrumentacijom i softverom za analizu buke. Treći deo (propisi i metode zaštite od buke) praćen je izradom praktičnog projekta čija odbrana je jedna od predispitnih obaveza. Samostalni deo rada studenta podržan je preko Web portala Katedre za telekomunikacije i obradu signala. Stečena znanja proveravaju se u toku semestra u formi testa (kolokvijuma), a na završnom ispitu vrši se provera ukupno stečenih znanja na ovom kursu.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

Obavezna Poena
Prisustvo na predavanjima da 2
Kolokvijum da 35
Odbrana projekta da 20
Prisustvo na vežbama da 3
Završni ispit
Obavezna Poena

Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorija

da 40

Literatura
R.br. Autor Naziv Izdavač Godina
1. Husnija Kurtović

“Osnovi tehničke akustike”

Naučna knjiga, Beograd

1990
2. Vlado Delić i dr.

Akustika i zaštita od buke

Skripta, elektronska verzija, interno izdanje FTN Boston

2007

3. Vlado Delić i dr.

"PPT prezentacije sa predavanja preko Web portala Katedre za telekomunikacije i obradu signala"

2007