Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption

Engleski jezik - osnovni


Nastavnik:

Bogdanović Ž. Vesna, Katić M. Marina, Ličen S. Branislava, Mirović Đ. Ivana, Šafranj F. Jelisaveta

Broj ESPB: 2
Oznaka predmeta: EJ01Z
E-mail:
Web stranica:
Broj časova aktivne nastave (nedeljno)
Predavanja Vežbe Drugi oblici nastave Studijski istraživački rad Ostali časovi
2 0
0 0 0
Predmeti preduslovi - nema
1. Obrazovni cilj

Ovladavanje osnovama engleskog jezika: izgovor engleskih glasova, usvajanje vokabulara vezanog za svakodnevne situacije, savladavanje osnova engleske morfologije i sintakse.

2. Ishodi obrazovanja (stečena znanja)

Studenti su sposobni da koriste govorni i pisani engleski jezik u jednostavnijim, svakodnevnim situacijama.

3. Sadržaj - struktura predmeta

Upotreba člana, imenice (množina imenica), pridevi (vrste, prisvojni pridevi, poređenje prideva), zamenice (lične i prisvojne zamenice), pomoćni glagoli (be, do, have), modalni glagoli. Upotreba i građenje glagolskih vremena (Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, future forms). Upitni i odrični oblik rečenice. Vokabular vezan za svakodnevne teme: upoznavanje, porodica, slobodno vreme, posao, hrana i piće, imenovanje i opis svakodnevnih predmeta, opis ljudi i mesta i sl.

4. Metode izvođenja nastave

Zastupljen je komunikativni metod, budući da su ciljevi i sadržaji usmereni ka komunikaciji, koja je veoma kompleksna. Akcenat je na komunikaciji studenata sa nastavnikom i među sobom i ravnomernom razvijanju svih jezičkih veština.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

Obavezna Poena

Kolokvijum I

da 14
Kolokvijum II
da 14
Prisustvo na predavanjima da 2
Završni ispit
Obavezna Poena
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorija
da 70

Literatura
R.br. Autor Naziv Izdavač Godina
1.

John and Liz Soars

New Headway Elementary

Oxford University Press

2002
2.

Grupa autora

Oxford English - Serbian Dictionary

Oxford University Press

2006
3.

N. Coe, M. Harrison, K. Peterson

Oxford Practice Grammar - Basic

Oxford University Press

2006